Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje všetkých majiteľov záhrad a poľnohospodárskej pôdy na zákonnú povinnosť zabraňovaniu šírenia burín kosením alebo chemicky, pod hrozbou pokuty pre fyzické osoby do 330 € a pre právnické osoby až do 33200 € za hektár.

Preto odporúčame venovať údržbe pôdy vo vašom vlastníctve alebo užívaní zvýšenú pozornosť.

Viac informácií v prílohe z Okresného úradu