ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
1/2024Návrh dodatku č. 1/2024 k VZN č. 2/20216 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpado16.02.2024pdf
1-8/2024Uznesenia OZ 15.02.202416.02.2024pdf
1/2024Zápisnica z OZ 15.02.202416.02.2024pdf pdf pdf
1/2023/FKsprávy z finančnej kontroly a návrh plánu kontrol na r. 2024 I. polrok15.12.2023pdf pdf pdf
9/2023-UUznesenia z OZ 14.12.202315.12.2023pdf
9/2023Zápisnica z OZ 14.12.202315.12.2023pdf pdf pdf pdf pdf
8/2023-UUznesenia z OZ 29.11.202330.11.2023pdf
8/2023Zápisnica z OZ dňa 29.11.202330.11.2023pdf
1/2023Návrh dodatku k VZN č. 1/2016 pre tvorbu a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov29.11.2023pdf
8/2023Návrh rozpočtu obce Lukovištia na roky 2024-202628.11.2023pdf
1/2023VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad31.10.2023pdf
7/2023-UUznesenia z OZ 27.10.202331.10.2023pdf
7/2023Zápisnica z OZ 27.10.202331.10.2023pdf
1/2023Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad25.09.2023pdf pdf
6/2023-UUznesenie Z OZ 22.09.202325.09.2023pdf
6/2023Zápisnica z OZ dňa 22.09.202325.9.2023pdf
5/2023-UUznesenie z OZ 26.07.202301.08.2023pdf
5/2023Zápisnica z OZ 26.07.202301.08.2023pdf pdf pdf
4/2023Zápisnica z OZ 26.06.202328.06.2023pdf
3/2023-UUznesenie z OZ 20.04.202320.04.2023pdf