ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
20-24/2024Uznesenia OZ 22.05.202423.05.2024pdf
4/2024Zápisnica z OZ 22.05.202423.05.2024pdf pdf
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lukovištia23.04.2024pdf
9-11/2024-Uznesenia OZ 12.03.202420.03.2024pdf
12-19/2024Uznesenia OZ 17.04.202423.04.2024pdf
3/2024Zápisnica z OZ 17.04.202423.04.2024pdf pdf
98/2024Záverečný účet obce Lukovištia za rok 202303.04.2024pdf
1/2024Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lukovištia-NÁVRH02.04.2024pdf
1/2024Návrh dodatku č. 1/2024 k VZN č. 2/20216 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpado16.02.2024pdf
1-8/2024-UUznesenia OZ 15.02.202416.02.2024pdf
1/2024Zápisnica z OZ 15.02.202416.02.2024pdf pdf pdf
1/2023/FKsprávy z finančnej kontroly a návrh plánu kontrol na r. 2024 I. polrok15.12.2023pdf pdf pdf
9/2023-UUznesenia z OZ 14.12.202315.12.2023pdf
9/2023Zápisnica z OZ 14.12.202315.12.2023pdf pdf pdf pdf pdf
8/2023-UUznesenia z OZ 29.11.202330.11.2023pdf
8/2023Zápisnica z OZ dňa 29.11.202330.11.2023pdf
1/2023Návrh dodatku k VZN č. 1/2016 pre tvorbu a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov29.11.2023pdf
8/2023Návrh rozpočtu obce Lukovištia na roky 2024-202628.11.2023pdf
1/2023VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad31.10.2023pdf
7/2023-UUznesenia z OZ 27.10.202331.10.2023pdf