Zámenná zmluva obce Lukovištia s PhDr. A. Cilíkovou

V mesiaci január 2023 vstúpila obec Lukovištia prostredníctvom starostu obce Mgr. Romana Huberta do rokovania s PhDr. Andreou Cilíkovou v záujme získania pozemku EKN č.377/1 o výmere 81m2, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie...

Žiadosť o odpredaj pozemku - PhDr. Andrea Cilíková

Dňa 31.01.2023 požiadala Obec Lukovištia, PhDr. Andrea Cilíková o odkúpenie pozemku EKN 2187/1 o výmere 41m2 vedeného ako ostatná plocha. Žiadateľka sa odvoláva na fakt, že uvedený pozemok tvorí predzáhradku a funkčný celok...

REFERENDUM 2023

Oznámenie elektronickej kontaktnej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -REFERENDUM 2023 email: lukovistia@lukovistia.sk

Vymenovanie zodpobednej osoby

Starostka obce vymenúva osobu zodpovednú za organizačnú a technickú prípravu pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022