Novinky z diania v obci

Oznam

publikované dňa 13. marec 2014


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 EUR a fyzickým osobám až do výšky 332 EUR.

Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrní v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na tel. číslo 112 (150).
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.


80 rokov obecnej pálenice

publikované dňa 04. február 2014


SÚŤAŽ: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 03. február 2014

Pozývame vás na 1. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov
regiónov Gemera, Gemer-Malohonut a Novohradu.

Podmienky a podrobné informácie o súťaži


Zmena vývozu komunálneho odpadu

publikované dňa 05. december 2013

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
oznamuje, že plánovaný zber KO,
ktorý bol naplánovaný na 24.12.2013
sa prekladá na nový termín a to
na 21.12.2013 - sobota


Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Verejná vyhláška

publikované dňa 12. november 2013

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor
vydal nasledovnú
Verejnú vyhlášku


Oznámenie - Preukazy ZŤP

publikované dňa 23. októbra 2013

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané do 31.12.2008 podľa § 65 ods. 10 zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platia do 31.12.2013.

Nový preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu bude vystavený po doručení dvoch kusov farebných fotografií s rozmermi 3x4 cm v zmysle právnych predpisov.

Preukazy vydáva:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie posudkových činností
Čerenčianska 18
979 01 Rimavská Sobota


VEREJNÝ HOVOR S OBČANMI

publikované dňa 01. september 2013

Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

v zastúpení Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach Vás všetkých srdečne pozývam na

VEREJNÝ HOVOR S OBČANMI
dňa 5. septembra 2013 o 17:30 hod. (vo štvrtok)
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


Program:
1. Hospodársky a sociálny rozvoj obce
2. Dostavba bytového domu v Lukovištiach - nové nájomné byty pre občanov

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


Oznam

publikované dňa 04. august 2013

Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začala výrobné obdobie 2013-2014.


Telefonický kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535

Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS