Šesťdesiatpäť rokov ubehlo odo dňa, kedy sme sa navždy rozlúčili s veľkým synom nášho národa, národným umelcom, básnikom, inžinierom, doktorom Jánom Bottom, umeleckým menom IVANOM KRASKOM, ktorý nás 3. marca 1958, v skorých ranných hodinách, navždy opustil. Najskôr sa s ním v Slovenskom národnom divadle v Bratislave  rozlúčili predstavitelia nášho štátu, zástupcovia politického a spoločenského života, slovenskej kultúry a jeho verní priatelia zo spolku slovenských spisovateľov. Na druhý deň pokračovala rozlúčka v jeho rodných Lukovištiach. Prišlo veľké množstvo ľudí nielen spoluobčanov z obce, ale aj z celého rimavskosobotského i vtedajšieho hnúšťanského okresu. Nekonečný sprievod trúchliacich ľudí zaplnil celú dedinu, od horného konca až po cintorín na dolnom konci. Sťaby čierny had ovenčený veľkými vencami a kvetinami sa slimačím tempom blížil k miestu, ktoré mu obec pripravila na jeho večný  odpočinok. Je už len niekoľko pamätníkov z radov občanom, ktorí sa pohrebu zúčastnili a spomínajú na  túto rozlúčku. Odišiel človek, ktorý dal impulz k prístupu a tvorbe modernej slovenskej poézie. Stal sa skutočným majákom pre tých, ktorí ho  v týchto intenciách budú chcieť nasledovať. Veríme, že to jeho večné svetlo bude i naďalej inšpirujúcim motivátorom pre ďalšie generácie. 

            Na veľkého lukovišťanského rodáka  sú hrdí občania, ktorí v tejto malej dedinke žijú. Miestny odbor Matice Slovenskej v súčinnosti  s Obcou Lukovištia pripravujú pravidelné spomienky na básnika. V roku 2008 sa pri príležitosti polstoročnice jeho úmrtia uskutočnila  medzinárodná konferencia pod  názvom : ŽIVOT A DIELO BÁSNIKA IVANA KRASKA , na ktorej deväť kraskológov zo Slovenska, Česka a Rumunska, predniesli svoje odborné referáty pre stredoškolských učiteľov literatúry z celého Slovenska. Výsledky konferencie podnietili aktívnych funkcionárov verejnej správy a miestneho odboru MS, uskutočňovať každých päť rokov stretnutie stredoškolskej mládeže okresu Rim. Sobota a Revúca pod názvom: IVAN KRASKO – maják modernej slovenskej poézie. Jeho súčasťou je okrem pietnej spomienky aj súťaž v prednese súčasnej poézie a vo vlastnej tvorbe poézie, či prózy. V tomto roku, koncom apríla, sa uskutočnil už 3. ročník podujatia.  Zúčastnili sa ho stredné školy z Rimavskej Soboty: Gymnázium I. Kraska, Obchodná akadémia,  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, z Hnúšte: Stredná odborná škola, z Tisovca:  Evanjelické gymnázium i Stredná odborná škola  a z Revúcej: Gymnázium M. Kukučína. Sprievodný kultúrny program zabezpečovala ZUŠ Rim. Sobota.

 Na úvod pietnej spomienky zaznela štátna hymna v podatí speváckeho zboru  ZUŠ a následne Kraskova báseň Vesper dominicae, ktorú zarecitovala lukovištianka Janka Klapišová. Po privítaní hostí a všetkých prítomných moderátorkou, Ing. M. Jutkovou,  vystúpil starosta obce, Mgr. Roman Hubert, ktorý s hrdosťou predstavil malého a mladého  občana obce, Janka Bottu. Po ňom  sa prihovoril  Bc. Marek Nemec, podpredseda Matice Slovenskej. Vyzdvihol Kraskov obrovský potenciál nielen ako básnika, ale i ako politika, senátora a človeka s obrovským sociálnym a národným  cítením. Pani farárka, Mgr. Janka Mihalíková, svojim duchovným slovom len potvrdila význam  rodičovskej výchovy v duchu cirkevných tradícií, ktoré formovali kraskovo vnútro a vzťah k poznaniu okolitého sveta. Po jej vystúpení zazneli dve zhudobnené kraskove básne v podaní prítomného speváckeho zboru. Následne sa ujala slova starostka obce Bottovo Ing. Andrea Baláková, ktorá pripomenula prítomným históriu  obce v spojitosti  s jej  pomenovaním podľa senátora Ing. Dr. Jána Bottu a ďalšie aktivity obce, súvisiace s básnikom.  Ing. Ján Fiľo, zástupca riaditeľky Gymnázia I. Kraska, pripomenul proces udelenia čestného názvu školy po Ivanovi Kraskovi a krátku históriu, kedy  navštevoval ich  školu, koncom 19. stor. Po jeho príhovore  odovzdal starostovi obce ofotenú a zarámovanú kópiu  vysvedčenia Janka Bottu. Na záver oficiálnej časti vystúpil MUDr. Peter Dragijský, autor projektu „Aleja významných osobností Gemera“, ktorá je vybudovaná v Rimavskej Sobote a významné miesto v nej má aj básnik Ivan Krasko.  Po záverečnej hymnickej piesni, všetky delegácie škôl  a miestne organizácie MS  položili kytice kvetov a vence na hrob básnika Ivana Kraska.  Po spoločnom presune obcou, pokračovala spomienka na básnika v miestnom Kultúrnom dome.  Súťažná časť vo vlastnej tvorbe začala už pred niekoľkými týždňami. Práce súťažiacich sa sústredili u organizátora. Po uzávierke prác bola stanovená päťčlenná odborná porota, ktorej predsedal Mgr. Vladimír Tichán, posudzovala 14  prác vlastnej tvorby, z ktorých bolo 6 básní a 8 próz. V prednese poézie sa prezentovali štyri recitátorky. V súťaži recitátoriek získala prvé miesto Sofia  Lacová z OA Rim. Sobota za interpretáciu  básne ZRKADLO. Za najlepšiu prozaickú vlastnú prácu  „Tu si každý robí čo chce, alebo ... „ získala ocenenie Kristína Bartková  z Gymn. IK Rim. Sobota . Najlepšou vlastnou prácou v poézii  pod názvom „Moderná rozprávka“  bola ocenená Michaela Klučiarová  z OA Rim. Sobota. Snahu súťažiacich a ich úroveň prednesu ocenila i do posledného miesta obsadená sála miestneho kultúrneho domu. Zo slnečných jarných  Lukovíšť  si prítomných cca 150 účastníkov odnieslo množstvo zaujímavých a príjemných spomienok i s nádejou, že sa o tri roky opäť stretnú pri 150. výročí narodenia básnika Ivana Kraska .

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej. Sponzorsky sa na ňom podieľali primátori Rimavskej Soboty, Hnúšte a Tisovca,  GMOS a MsKS v Rimavskej Sobote, Ing. Miroslav Juríček z roľníckej spoločnosti Bottovo,  jazykovedec doc. Patrik Mitter, Ph.D., a Ing. Peter Gulik.

 

 

                                                                                                                   Mgr. Jozef Mitter