Novinky z diania v obci

VYHODNOTENIE: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 10. jún 2014


Verejná vyhláška

publikované dňa 20. máj 2014


FOTO: VATRA 2014

publikované dňa 19. máj 2014


VATRA 2014

publikované dňa 05. máj 2014

Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú
VATRU VÍŤAZSTVA
v sobotu 10.5.2014
(zapálenie vatry o 19:00)


Výzva

publikované dňa 05. máj 2014

Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor
zverejňuje nasledovnú
výzvu.


POZVÁNKA

publikované dňa 14. apríl 2014

Vážení poslanci,
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré vás srdečne pozývam. Rokovanie 28. zasadania ObZ sa uskutoční:

15. apríla 2014 (v utorok) o 17:30 hod
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


PROGRAM:
1. Zahájenie rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Informatívna správa o hospodárení obce a OPS za 1. štvrťrok 2014
4. Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce
5. Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít preventívára
6. Spolková činnosť v obci
7. Dni obce - príprava
8. Návrh VZN č. 1/2014, Návrh VZN č. 2/2014
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Záver

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Oznam

publikované dňa 13. marec 2014


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 EUR a fyzickým osobám až do výšky 332 EUR.

Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrní v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na tel. číslo 112 (150).
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.


80 rokov obecnej pálenice

publikované dňa 04. február 2014