Novinky z diania v obci

MAS MALOHONT podporí nápady občanov i obcí

publikované dňa 27. apríl 2016

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.

Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu Región občanom - občania regiónu je určená predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.

Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna propagácia regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.

 Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou - necestou je určená pre obce a mikroregióny pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 - 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov alebo na značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €.

 Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30. mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v Hrachove.

O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna.

Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk


Výzva

publikované dňa 27. apríl 2016


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 18. apríl 2016

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. apríla (štvrtok) o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Zákaz vypaľovania porastov

publikované dňa 05. apríl 2016

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
V roku 2015 bolo zistených 28 prípadov a v roku 2016 zatiaľ do dnešných dní bolo zistených 5 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare vo veľkej časti priamo ohrozujú aj lesné hospodárstva. Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a Horu a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia v správnom konaní až do výšky 16 597 C a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 332 €.
Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR

publikované dňa 22. marec 2016


Výsledky volieb do NR SR v Lukovištiach

publikované dňa 08. marec 2016


Lukovištia - obec s predpokladom stabilného rozvoja

publikované dňa 16. február 2016

Za rok 2015 bola obec Lukovištia vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe  ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje 37,7%.

Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Certifikát - Lukovištia - obec s predpokladom stabilného rozvoja

Pecat Rozvoja obcí 2015


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 10. február 2016

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. februára o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe