Dňa 31.01.2023 požiadala Obec Lukovištia, PhDr. Andrea Cilíková o odkúpenie pozemku EKN 2187/1 o výmere 41m2 vedeného

ako ostatná plocha. Žiadateľka sa odvoláva na fakt, že uvedený pozemok tvorí predzáhradku a funkčný celok s parcelou EKN č. 1767/2,

ktorá je v jej vlastníctve. Na základe vyššie uvedeného žiada postup v zmysle §9a ods. 8 písm. e Zákona o majetku obcí ako prípad

osobitného zreteľa.

V tejto veci  obecné zastupiteľstvo dňa 16.03.2023  v uznesení č. 25/2023 schválilo konanie v uvedenej veci, prípravu zmluvy a 

následnú realizáciu v lehote do 60 dní.