Uzavreté zmluvy

Uzavreté zmluvy


Dodatok č. 01 k dohode č. 057/2014/SvaR/02

Kúpna zmluva Obecná prevádzka služieb - Ing. Štefan Dusza z dňa 18.8.2014

Dohoda č. 37/2014 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb s ÚPSVaR z dňa 30.04.2014

lng. Katarínou Karczagovou, nezávislým auditorom z dňa 01.02.2014

Zmluva o odobrnom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska - Ján Kubacka - OMEGA
z dňa 9.4.2014


Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
z dňa 26.2.2014


Zmluva s VšZP č. 100167099 o využívaní elektronických služieb

Dohoda č. 057/2014/SVaR z 02.01.2014

Nájomná zmluva č. 01/2013 z 28.11.2013

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 23/2013
z 04.11.2013 - Zora Gallová


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 22/2013
z 21.10.2013 - Viera Lásková


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 21/2013
z 21.10.2013 - Martin Macejka


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 20/2013
z 21.10.2013 - Marián Kolesár


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 19/2013
z 21.10.2013 - Ján Pivník


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 18/2013
z 21.10.2013 - Július Pivník


Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2013 z 16.6.2013

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu o umiestnení výpočtovej techniky z 28.6.2013

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 17/2013
z 18.6.2013 - Július Pivník


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 16/2013
z 18.6.2013 - Ján Pivník


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 15/2013
z 18.6.2013 - Marián Kolesár


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 14/2013
z 18.6.2013 - Martin Macejka


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 13/2013
z 18.6.2013 - Viera Lásková


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 12/2013
z 15.3.2013 - Marián Kolesár


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 11/2013
z 15.3.2013 - Ján Pivník


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 10/2013
z 15.3.2013 - Dušan Šulko


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 9/2013
z 15.3.2013 - Július Pivník


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 8/2013
z 15.3.2013 - Martin Macejka


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 7/2013
z 15.3.2013 - Viera Lásková


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 6/2013
z 13.3.2013 - Mgr. Katarína Mišuráková


Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie z 11.3.2013

Zmluva s Ing. Katarínou Karczagovou z 10.2.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb z 28.2.2013

Dohoda o ukončení Dohody o VVP Biznis Partner z 28.2.2013

Údaje pre telefónny zoznam

SEKOPOL s.r.o. - Nájomná zmluva č. 97/2012 z 13.11.2012

Brantner Gemer s.r.o - Dodatok č.6 k Rámcovej zmluve o dielo č. 660801 z 23.11.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 5/2013 z 17.12.2012 - Mgr. Katarína Mišuráková

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 4/2013 z 17.12.2012 - Viera Lásková

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 3/2013 z 17.12.2012 - Július Pivník

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 2/2013 z 17.12.2012 - Dušan Šulko

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 1/2013 z 17.12.2012 - Martin Macejka

Kúpna zmluva z dňa 31.10.2012

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností z dňa 31.10.2012

Zmluva o zabezpečení čistenia splaškových vôd na ČOV Čerenčany z dňa 30.10.2012

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu celkovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania - z dňa 20.3.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (Obecná prevádzka služieb - pálenica) z dňa 13.06.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OÚ kancelária) z dňa 13.06.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (školská bytovka) z dňa 13.06.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OÚ VS) z dňa 13.06.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (Obecný úrad) z dňa 13.06.2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (Kultúrny dom) z dňa 13.06.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb - Marián Kolesár z dňa 19.4.2012

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere z dňa 15.3.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb - Katarína Mišuráková z dňa 22.3.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb - Ján Pivník z dňa 22.3.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb z dňa 27.2.2012

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu z dňa 28.12.2011

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec z 19.9.2011

DOHODA o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
medzi Sociálnou poisťovňou a obcou Lukovištia z 10.11.2011


DOHODA o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
medzi Sociálnou poisťovňou a Obecnou prevádzkou služieb z 10.11.2011


Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (Kultúrny dom Lukovištia)
s Komunálna poisťovňa, a.s. z 1.10.2011


Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec z 19.9.2011

Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec z 19.9.2011

Brantner Gemer s.r.o - Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve o dielo č. 660801

lng. Katarína Karczagová (nezávislý auditor) - overenie účtovníctva rok 2010

Krycí list rozpočtu - rekonštrukcia kultúrneho domu (BMP-Slovstav, s.r.o.)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec z 21.3.2011

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) z 16.3.2011

DOHODA o poskytnutí prispevku na aktivačnú činnosť z 15.3.2011

Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. z 3.3.2011