Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach


Starosta:
Alena SEGEDYOVÁ

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Richard Útis
Otto MIŠURÁK
Ján HRONEC
Tomáš KLAPIŠ
Soňa BORDÁŠOVÁ

Kontrolór obce:
Katarína Šenkárová

Komisie:
Finančná komisia (predsedníčka: Soňa BORDÁŠOVÁ)
Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (predseda: Ján HRONEC)
Komisia sociálna a bývania (predseda: Otto MIŠURÁK)
Komisia rozvoja obce a životného prostredia (predseda: Tomáš KLAPIŠ)

Plán práce ObZ v Lukovištiach na rok 2011