Novinky z diania v obci

Zasadnutie OcZ

publikované dňa 05. december 2022


Pozvánka

publikované dňa 25. november 2022


Ustanovujúce zasadnutie OcZ

publikované dňa 16. november 2022


Referendum 2022v

publikované dňa 14. november 2022


Vyhlásenie referenda

publikované dňa 09. november 2022


Voľby do OSO 2022

publikované dňa 31. októbra 2022


Špeciálny spôsob hlasovania

publikované dňa 21. októbra 2022

Dobrý deň prajem, 

ako zapisovateľka MVK Hnúšťa, ktoré má na starosti aj špeciálny spôsob hlasovania v obvode 

Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Babinec,

Horné Zahorany, Hrachovo, Kociha, Kraskovo, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lukovištia, Nižný Skálnik a Vyšný Skálnik :  

 

zasielam Vám oznámenie o nahlasovaní žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja,

ktoré Vaša zapisovateľka bude zbierať v obci(meste) celý budúci týždeň

a v piatok nahlási počet požiadaviek mestu Hnúšťa

- Oľge Maciakovej - do piatku 28.10.2022 do 14.00 hod. 

  • telefonicky na číslo: 047 202 88 13 v pracovnom čase ( od 08.00 do 14.00 hod.)
  • mimo pracovného času na tel.číslo mobilu : 0905791208,  - volať môžete, aj ak máte akékoľvek otázky :-) 
  • emailom na olga.maciakova@hnusta.sk alebo na msu@hnusta.sk 

Váš kontakt je potrebné zverejniť na úradnej tabuli

a na webovej stránke Vášho mesta/obce, tak ako je to uvedené v zákone :

(3) Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

(4) Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

(5) Na účel podávania žiadosti podľa odseku 3 obec najneskôr päť pracovných dní predo dňom konania spojených volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa.

(6) V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb do 14. hodiny oznámi zapisovateľ starostovi určenej obce = mestu Hnúšťa -  počet oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch.

(7) Zapisovateľ zabezpečí vyčiarknutie oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, zo zoznamu voličov v obci trvalého pobytu oprávneného voliča s poznámkou, že požiadal o špeciálny spôsob hlasovania.

 

Ing. Oľga Maciaková


Oznámenie

publikované dňa 04. októbra 2022