ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
1/2024Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lukovištia-NÁVRH02.04.2024pdf
1/2024Návrh dodatku č. 1/2024 k VZN č. 2/20216 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpado16.02.2024pdf
1/2023Návrh dodatku k VZN č. 1/2016 pre tvorbu a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov29.11.2023pdf
1/2023VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad31.10.2023pdf
1/2023Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad25.09.2023pdf pdf
1/2022Dodatok k VZN č. 1/20198.12.2022pdf
Dodatok 1/Návrh dodatku k VZN20.10.2022pdf
D1/2020Dodatok k VZN č.3/2015 o daní z nehnuteľností01.12.2020pdf
1/2020VZN o výstavbe, správe, údržby a prevádzkovaní pohrebiska na území obce15.05.2020pdf
1/2019VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady03.12.2019pdf
2/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi22.09.2016pdf
2/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - NÁVRH26.09.2016pdf
1/2016VZN pre tvorbu a cerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomnách BD23.06.2016pdf
1/2016VZN pre tvorbu a cerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomnách BD26.05.2016pdf
3/2015VZN o dani z nehnuteľnosti16.12.2015pdf
2/2015VZN o miestnych daniach č.2/201516.12.2015pdf
4/2015VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad16.12.2015pdf
2/215VZN o miestnych daniach č.2/201520.11.2015pdf
1/2015o používaní a ochrane obecných symbolov18.06.2015pdf