Novinky z diania v obci

Výzva od LESY SR!

publikované dňa 01. júl 2021


Newsletter júl 2021

publikované dňa 01. júl 2021

29.7.2021

ZMOS
Workshop ZMOS k civilnej ochrane sprevádzal mimoriadny záujem účastníkov. Združenie miest a obcí Slovenska iba nedávno publikovalo sériu výsledkov zo svojho reprezentatívneho prieskumu k civilnej ochrane. Dnes na túto agendu nadväzovalo workshopom, ktorý reagoval na túto mimoriadne citlivú a nenahraditeľnú agendu. Viac TU https://www.zmos.sk/workshop-zmos-k-civilnej-ochrane-sprevadzal-mimoriadny-zaujem-ucastnikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Komunálny Spravodajca ZMOS k základnému postupu pri projektoch a pozemkoch vo vlastníctve SPF. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu ZMOS. Ide o pomôcku vypracovanú Slovenským pozemkovým fondom. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-zmos-k-zakladnemu-postupu-pri-projektoch-a-pozemkoch-vo-vlastnictve-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Usmernenie hlavného hygienika k postupom pri organizácii zotavovacích podujatí. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-postupom-pri-organizacii-zotavovacich-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy. V septembri sa žiaci opäť vrátia do škôl. Vzhľadom na postupné šírenie delta variantu však na školách môžu vznikať ohniská nákazy. Vtedy v zmysle platných pravidiel RÚVZ uzavrie príslušné triedy. Výskyt ohnísk môže zmierniť zaočkovanosť v okresoch. Očkovaním totiž nielen znižujeme riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale aj znížime aj riziko prenosu vírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/okresy-s-nizkym-percentom-zaockovanosti-budu-problemom-aj-pre-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa. Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení. To všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva. Cieľom je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní, ktoré budú poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Viac TU
https://www.zmos.sk/zmenou-poradenskeho-systemu-ziska-podporu-kazde-jedno-dieta--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov rozšírená o detašované pracoviská. Ministerstvo vnútra SR zriadilo počas tohto leta zriadilo osem detašovaných pracovísk  informačných kancelárii pre obete trestných činov, v okresoch Michalovce, Dunajská Streda, Poprad, Prievidza, Lučenec, Ružomberok, Levice a Malacky. Viac TU https://www.zmos.sk/siet-informacnych-kancelarii-pre-obete-trestnych-cinov-rozsirena-o-detasovane-pracoviska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

HAZARD
Rozhodnutie úradu: Kvízomaty sú jednoznačne hazardnými hrami! Úrad pre reguláciu hazardných hier upozorňuje všetkých prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení na skutočnosť, že právoplatným rozhodnutím úradu boli tzv. kvízomaty typu FUTURA a iSTARS označené za hazardné hry. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-uradu-kvizomaty-su-jednoznacne-hazardnymi-hrami---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Konzultácie EÚ k ceste transformácie cestovného ruchu do roku 2030. Komisia vyzýva zainteresované subjekty, aby sa zúčastnili na procese spoluvytvárania agendy EÚ pre cestovný ruch a podieľali sa na návrhoch konkrétnych aktivít, cieľov a záväzkov na odvetvovej, národnej a regionálnej úrovni ekosystému cestovného ruchu. Online dotazník je možné vyplniť do 15. septembra 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/konzultacie-eu-k-ceste-transformacie-cestovneho-ruchu-do-roku-2030--oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.7.2021

ZMOS
ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu. Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. V liste upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim eurofondovým obdobím a rovnako aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych investičných a štrukturálnych fondov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-eurofondovu-depresiu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Parlament schválil novelu o Covid preukazoch. Úrad verejnéhohttps://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616 zdravotníctva SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v nedeľu schválili poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-o-covid-preukazoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort školstva podporuje zmierňovanie dopadov v dôsledku pandémie COVID-19. Ministerstvo školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej digitálnej transformácie škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-podporuje-zmiernovanie-dopadov-v-dosledku-pandemie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy. Dávame do pozornosti dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac TU https://www.zmos.sk/dodatok-c-9-k-svp-pre-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Monitoring odpadových vôd na Slovensku. Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze. Viac TU https://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTOVÁ VÝZVA
Výzva na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-boj-proti-dezinformaciam-a-rozvoj-informacnej-gramotnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MOBILITA
Európsky týždeň mobility – workshop - udržateľná mobilita v mestách a obciach. Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na online workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach venovaný téme Príprava podujatí a trvalých opatrení pre kampaň ETM 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-mobility-workshop-udrzatelna-mobilita-v-mestach-a-obciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európsky výbor regiónov: Cezhraničná spolupráca v popredí politickej agendy EÚ. Európsky výbor regiónov v poslednom období poukazuje na význam cezhraničnej spolupráce v budúcej integrácii EÚ. Pri tejto príležitosti zorganizoval Konferenciu o budúcnosti cezhraničnej spolupráce a na poslednom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce s cieľom podporiť diskusie o tejto téme  v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnosti EÚ“. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-cezhranicna-spolupraca-v-popredi-politickej-agendy-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: Zjednodušujeme pravidlá štátnej pomoci. Komisia prijala minulá týždeň rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Komisie a nové možností vykonávania na podporu zelenej a digitálnej transformácie a obnovy po pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zjednodusujeme-pravidla-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.7.2021

ZMOS
ZMOS: Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné. Problémom sú financie. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-investicie-v-civilnej-ochrane-su-pre-samospravy-nevyhnutne-problemom-su-financie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové vyhlášky ÚVZ SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové vyhlášky. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Európska bezpečnostná pečať COVID-19 v cestovnom ruchu. Túto letnú sezónu sa môžete stretnúť v zariadeniach a v službách cestovného ruchu v krajinách Európy so značkou bezpečnostnej pečate, ktorá je zárukou Vašej bezpečnej dovolenky. Na podnet Európskej komisie vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu európske normalizačné dokumenty) na protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 v  cestovnom ruchu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-bezpecnostna-pecat-covid-19-v-cestovnom-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Od januára 2022 sa ruší 21 okruhov výpisov a potvrdení. Národná rada finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravil rezort informatizácie. Od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie, či tlač dokumentov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-januara-2022-sa-rusi-21-okruhov-vypisov-a-potvrdeni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA A KLÍMA
Meníte dodávateľa kvôli lepšej cene? Stalo sa Vám, že po tom, čo ste sa rozhodli a podpísali zmluvu s novým dodávateľom energie, vás osloví pôvodný dodávateľ s ponukou ešte lepšej ceny? Dávame vám do pozornosti infografiku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  s odporučeniami ako postupovať pri zmene dodávateľa energie. Viac TU https://www.zmos.sk/menite-dodavatela-kvoli-lepsej-cene-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SIEA - Informačný seminár – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Viac TU https://www.zmos.sk/siea-informacny-seminar-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva na finančnú pomoc: Klíma nás spája. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu: Klíma nás spája. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-financnu-pomoc-klima-nas-spaja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Najvyššie kontrolné inštitúcie v EÚ zareagovali na pandémiu rýchlo. Jedným z jej mnohých dosahov pandémie covid-19 je i to, že pandémia tiež zásadne ovplyvnila prácu najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ. Tie reagovali rýchlo a na posúdenie a kontrolu reakcie na krízu pridelili značný objem prostriedkov. Zhrnutie auditov, ktoré minulý týždeň vydal Kontaktný výbor NKI EÚ, uvádza prehľad audítorskej práce vykonanej v súvislosti s pandémiou COVID-19 a publikovanej v roku 2020 najvyššími kontrolnými inštitúciami EÚ. Viac TU
https://www.zmos.sk/najvyssie-kontrolne-institucie-v-eu-zareagovali-na-pandemiu-rychlo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDOVÁ VÝZVA
Výzva na spolufinancovanie schválených projektov programu Nástroj na prepájanie Európy 2014-2020. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom. Žiadosť o podporu  je možné poslať do 23. septembra 2021. Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vysoké školy a firmy. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-spolufinancovanie-schvalenych-projektov-programu-nastroj-na-prepajanie-europy-2014-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Na budovanie kultúrnych a kreatívnych centier 85 miliónov eur
. Rezort kultúry prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier od východu po západ Slovenska. Ministerstvo kultúry tak prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a podporu tvorivého potenciálu študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, umelcov, kreatívnych pracovníkov, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Centrá zároveň podporia rozvoj malého a stredného podnikania, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v regiónoch. Viac TU https://www.zmos.sk/na-budovanie-kulturnych-a-kreativnych-centier-85-milionov-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

22.7.2021

ZMOS
ZMOS: V rámci varovania samosprávy najviac využívajú rozhlas a sirény. Varovné systémy sú prvým jasným signálom mobilizácie v rámci civilnej ochrany. Dokážu predchádzať nárastu škôd na zdraví aj majetku. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, ktoré systémy varovania obyvateľstva využívajú samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-v-ramci-varovania-samospravy-najviac-vyuzivaju-rozhlas-a-sireny--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

ZMOS organizuje workshop k problematike civilnej ochrany v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku Civilnej ochrany v samospráve a operatívne krízové riadenia - "Bezpečná samospráva." Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-workshop-k-problematike-civilnej-ochrany-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

COVID
Detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Viac TU https://www.zmos.sk/detaily-k-ockovacej-premii-a-k-sprostredkovatelskemu-bonusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Antigénové testovanie bude spoplatnené. V utorok 20. júla sa na koaličnej rade dohodlo, že od 9. augusta budú antigénové testy stáť 5 eur. Testy budú nemocnice dostávať zo Správy štátnych hmotných rezerv, avšak o počte bezplatných PCR testov sa ešte nedohodlo. Viac TU https://www.zmos.sk/antigenove-testovanie-bude-spoplatnene-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               VLÁDA
               Informácia z rokovania vlády. V stredu 21. júla rokovala vláda o nasledovných materiáloch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-5/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: Aktualizácia výzvy na zvyšovanie infraštruktúry MŠ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-zvysovanie-infrastruktury-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Videorozhovor NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil nový video rozhovor  s Ľubicou Gazdovou generálnou riaditeľkou Kanceláriu predsedu NKÚ a zároveň mentorkou Iniciatívy rozvoja INTOSAI v rámci auditu SDGs. Viac TU https://www.zmos.sk/videorozhovor-nku-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Na Slovensku nové 3 chránené areály, 2 prírodné rezervácie a jedna národná rezervácia. Na Slovensku vzniknú ďalšie tri chránené areály – Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, dve prírodné rezervácie – Brezové a Pokoradzské jazierka a národná prírodná rezervácia Plavno. Vyplýva to z materiálov, ktoré minulý týždeň schválila vláda. Status chránených území nadobudnú 1. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/na-slovensku-nove-3-chranene-arealy-2-prirodne-rezervacie-a-jedna-narodna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zapojte sa do tretieho ročníka projektu Klíma nás spája. Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 eur na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách. Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Prihlášku do projektu je potrebné poslať do 15. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-tretieho-rocnika-projektu-klima-nas-spaja-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Výzva v Programe pre mládež 2014-2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021, v rámci Programu mládežníckej politiky. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobia  v štruktúrach  zastupujúcich  záujmy  mládeže,  resp.  uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na  celoštátnej  úrovni a spadajú do definície „národnej rady mládeže“. Termín na predloženie žiadosti je do 10. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-v-programe-pre-mladez-2014-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK

Európska komisia: Zosúladenie hospodárstva a spoločnosti EÚ s klimatickými cieľmi. Európska komisia predstavila rozsiahly balík legislatívnych návrhov, ktoré majú EÚ pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a dosiahnuť cieľ, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Akých oblastí sa nové návrhy dotýkajú? Aké zmeny prináša? Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zosuladenie-hospodarstva-a-spolocnosti-eu-s-klimatickymi-cielmi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.7.2021
              

ZMOS
ZMOS: Podľa prieskumu by mala byť civilná ochrana v pôsobnosti štátu, ale chýbajú zdroje. Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom reprezentatívnom prieskume medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí sústredilo na viaceré aspekty civilnej ochrany. Dáta naznačujú, akým smerom je potrebné orientovať pozornosť na zvýšenie efektivity činnosti civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-podla-prieskumu-by-mala-byt-civilna-ochrana-v-posobnosti-statu-ale-chybaju-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SODB 2021
ZMOS upozorňuje v súvislosti so SODB 2021. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že v zmysle projektu OCHRANA ZRANITEĽNÝCH V ČASE ASITOVANÉHO SČÍTANIA sledujeme pokusy o podvody v súvislosti so SODB 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-v-suvislosti-so-sodb-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Preventívne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke preventívne opatrenia súvisiace s Covid automatom, nakoľko sú aktuálne všetky okresy zaradené do zelenej farby. Viac TU https://www.zmos.sk/preventivne-opatrenia-uvz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Podmienky vstupu do Českej republiky. Od 19. júla 2021 došlo k úprave pravidiel vstupu do ČR. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár sa vzťahuje na všetky krajiny, vrátane zelených. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-podmienky-vstupu-do-ceskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Podmienky vstupu do Poľska a opatrenia proti šíreniu COVID-19. Od 17. júla musia osoby prekračujúce štátnu hranicu Poľskej republiky lietadlom vyplniť v elektronickej podobe lokalizačnú kartu cestujúceho, ak to nie je možné, vyplnia papierovú verziu lokalizačnej karty poskytnutú personálom lietadla. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-podmienky-vstupu-do-polska-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVY MOPS
Predĺženie 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov výzvy miestnej občianskej poriadkovej služby, že pôvodný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy 26. júla 2021 sa bude predlžovať o minimálne 7 pracovných dní. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-1-hodnotiaceho-kola-vyzvy-mops--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO A ŠPORT
Rezort školstva posilnil online vzdelávaciu platformu o nové edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. Rezort školstva posilnil online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-posilnil-online-vzdelavaciu-platformu-o-nove-edukacne-videa-v-roznych-jazykovych-mutaciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pomoc profesionálnemu a amatérskemu športu po pandémii. Ministerstvo financií SR podáva pomocnú ruku ďalšiemu pandémiou zasiahnutému sektoru a to športu. Včera uvoľnilo takmer 10 miliónov eur pre Fond na podporu športu, z ktorého podporí sektor profesionálneho športu, ale aj amatérskeho športu. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-profesionalnemu-a-amaterskemu-sportu-po-pandemii--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

20.7.2021

ZMOS
ZMOS: Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany. Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vacsina-samosprav-ma-krizove-staby-civilnej-ochrany--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Samosprávy sa ešte môžu zapojiť do mapovania detských ihrísk. Združenie miest a obcí Slovenska samosprávam pripomína, že ešte stále je možnosť zapojiť sa do mapovania stavu detských ihrísk. je to snaha rezortu hospodárstva, na základe ktorej, na základe informácií z miest a obcí bude rezort nastavovať ďalšie nevyhnutné procesy v tejto oblasti. Inými slovami, bez kvalitných dát nebudú úspešné riešenia. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-sa-este-mozu-zapojit-do-mapovania-detskych-ihrisk-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

 

COVID
Opatrenia pri vstupe na územie Slovenska od 19. júla 2021. ÚVZ SR vydal novú vyhlášku v nadväznosti na to, ako Ústavný súd v stredu 14. 7. 2021 pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o pravidlách na hraniciach pri návrate zo zahraničia, ktorá bola platná od 9. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-pri-vstupe-na-uzemie-slovenska-od-19-jula-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Podpora návštevnosti horských lokalít pomocou Turistického semaforu. Webová aplikácia s názvom Turistický semafor pomáha turistom získať informácie o husto navštevovaných lokalitách národných parkov a chránených krajinných oblastiach. Turistický semafor spustilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Do Turistického semafora zapracovali už aj celodennú aktualizáciu údajov. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-navstevnosti-horskych-lokalit-pomocou-turistickeho-semaforu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVA – ENERGETIKA
OP KŽP: Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Maďarsko – hraničné priechody a čakacie doby. Orientačné informácie o čakacích dobách na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície, kde sú uvedené hraničné priechody s dobou čakania viac ako 15 min. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-madarsko-hranicne-priechody-a-cakacie-doby--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Európska environmentálna agentúra spustila Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Vďaka nemu máte teraz možnosť skontrolovať kvalitu ovzdušia za posledné dva roky v meste v ktorom žijete, a porovnať ju s inými európskymi mestami. Viac TU https://www.zmos.sk/prehliadac-kvality-ovzdusia-europskych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európsky týždeň udržateľného rozvoja 2021. Európsky týždeň udržateľného rozvoja (European Sustainable Development Week – ESDW) je celoeurópskou iniciatívou, ktorej cieľom je predstaviť a zviditeľniť aktivity, projekty podporujúce 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijalo OSN v roku 2015. Tento rok sa bude konať od 20. do 26. septembra a naviaže na úspešný ročník 2020, v rámci ktorého sa konalo 4 065 aktivít v 25 krajinách EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-udrzatelneho-rozvoja-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: Nová stratégia na ochranu a obnovu lesov EÚ. Európska komisia prijala minulý týždeň novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ktorá je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-nova-strategia-na-ochranu-a-obnovu-lesov-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.7.2021

ZMOS

ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach. Stále viac sa ukazuje, že dostupnosť týchto služieb má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-dostupnost-socialnych-a-zdravotnickych-sluzieb-v-obciach-a-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 12. júla 76 zelených okresov a 3 žlté podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 12. júla bude takmer celé Slovensko – 76 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), len tri okresy – Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice zostávajú v žltej farbe (I. stupeň ostražitosti). Viac TU https://www.zmos.sk/od-12-jula-76-zelenych-okresov-a-3-zlte-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Cezhraničie: Nové podmienky vstupu do Českej republiky. Od 9. júla 2021 dochádza k zmene pravidiel návratu do ČR pre osoby s ukončeným očkovaním a osoby s prekonaným ochorením COVID-19 - bez nutnosti testov, len s podmienkou vyplniť príjazdový formulár, deti do 6 rokov veku bez nutnosti testov a vyplnenia príjazdového formulára, ostatné osoby s povinnosťou testov. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-nove-podmienky-vstupu-do-ceskej-republiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové finančné opatrenia v súvislosti s pandémiou. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-financne-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 6. 7. 2021. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 6. 7. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-6-7-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-organizacii-letnej-skoly-a-skolskeho-klubu-deti-pocas-letnych-prazdnin--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

ENVIROFOND
Prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu.  Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-ziadatelov-o-poskytnutie-prispevku-z-environmentalneho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT

Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Poslanci NR SR schválili poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-fonde-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-podpore-obnovitelnych-zdrojov-energie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Verejná konzultácia k Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Prebiehať budú od 9. júla do 22. augusta 2021. Svoje pripomienky a názor môžete vyjadriť prostredníctvom formulára v slovenskom aj v poľskom jazyku. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-verejna-konzultacia-k-interreg-polsko-slovensko-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Iniciatíva Trojmoria je pre Slovensko strategická. Iniciatívy Trojmorie: Nadnárodná spolupráca otvára možnosti k veľkým inovačným projektom. Spolupráca medzi severom a juhom Európy je pre Slovensko strategická. Viac TU https://www.zmos.sk/iniciativa-trojmoria-je-pre-slovensko-strategicka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.7.2021

ZMOS

DEŇ KOMUNÁLU v ľubovnianskom regióne. Aj napriek letným prázdninám Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v DŇOCH KOMUNÁLU. Vo štvrtok 8. júla sa podujatie uskutočnilo vďaka spolupráci s Ľubovnianskym regionálnym združením miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-lubovnianskom-regione--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Liptovskí primátori a starostovia sa stretli v Závažnej Porube. Primátori a starostovia obcí z okresu Liptovský Mikuláš sa stretli na zasadnutí Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL). Viac TU https://www.zmos.sk/liptovski-primatori-a-starostovia-sa-stretli-v-zavaznej-porube--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Okrúhlym stolom sme podporili transfer ďalších skúseností na Ukrajinu. V stredu 7. júla 2021 sa uskutočnilo ďalšie z podujatí v rámci slovensko-ukrajinského projektu „Slovensko - ukrajinská cezhraničná spolupráca“. Podujatie sa uskutočnilo formou online ,,okrúhleho stola“, čo vytvorilo priestor na širšiu diskusiu problematiky hospodárskeho rozvoja na miestnej úrovni z pohľadu rôznych úrovni riadenia. Podujatie organizoval ukrajinský projektový partner Ukrajinské združenie miest (AUC) v expertnej spolupráci so ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/okruhlym-stolom-sme-podporili-transfer-dalsich-skusenosti-na-ukrajinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 9. júla platia nové pravidlá vstupu na Slovensko. Rezort vnútra informuje, že od pondelka  9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody. Taktiež informuje, že od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu  a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či  prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná.  Otvorené budú všetky hraničné priechody. Viac TU https://www.zmos.sk/od-9-jula-platia-nove-pravidla-vstupu-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Kontroly na hraniciach posilnia. Ministerstvo vnútra informuje prostredníctvom svojho webu o kontrolách na hraniciach, kde polícii pomôže aj finančná správa a väzenská a justičná stráž. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-hraniciach-posilnia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhláška ÚVZ účinná od 9. júla. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke novú vyhlášku 226/2021 V. v. SR (PDF) - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-ucinna-od-9-jula-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Registrácia do eHranice už 30 dní pred príchodom na Slovensko. Do eHranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko. Pri príchode na Slovensko je každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou preukázať na hraniciach pri návrate. Viac TU https://www.zmos.sk/registracia-do-ehranice-uz-30-dni-pred-prichodom-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Ministerstvo školstva iniciuje očkovanie v MRK. Ministerstvo školstva presadilo prednostné očkovanie učiteľov, študentov vysokých škôl či očkovanie cez výjazdové tímy. Aktuálne iniciuje očkovanie aj v marginalizovaných skupinách. Cieľom je vytvoriť na školách od septembra bezpečné prostredie. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-iniciuje-ockovanie-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ

3. ročník Letného štúdia NKÚ SR. Zákulisie sveta najvyšších kontrolných inštitúcii poodhaľuje tretí ročník Letného štúdia NKÚ SR. Rozhovory so slovenskými i zahraničnými respondentami o fungovaní kontroly a auditu v Európe i na Slovensku, budú zverejňované na sociálnych sieťach – prioritne YouTube kanále úradu týždenne počas celého leta. Viac TU https://www.zmos.sk/3-rocnik-letneho-studia-nku-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CIVILNÁ OCHRANA
Skúška sirén civilnej ochrany. Rezort vnútra informuje, že v piatok 9. júla  prebehne pravidelná skúška sirén civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/skuska-siren-civilnej-ochrany-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Vojenský LetoFest v piatich slovenských mestách. Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR pripravujú sériu piatich letných hudobných festivalov. Vojenský LetoFest sa uskutoční v priebehu júla a augusta postupne na Zemplínskej Šírave, v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Banskej Štiavnici a Piešťanoch. Viac TU https://www.zmos.sk/vojensky-letofest-v-piatich-slovenskych-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

8.7.2021

ZMOS

DEŇ KOMUNÁLU v Sabinove o vidieku a medziobecnej spolupráci. Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Regionálnym združením miest a obcí Horná Torysa dnes v Sabinove usporiadali DEŇ KOMUNÁLU. Súčasťou podujatia bola aj agenda nájomných bytov a výstavba zariadení sociálnych služieb za účasti predstaviteľov Štátneho fondu rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-sabinove-o-vidieku-a-medziobecnej-spolupraci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Členovia RZMO Spiša sa stretli s expertmi ZMOS. Bohatý program čakal na účastníkov DŇA KOMUNÁLU, ktorý bol spoločným pracovným stretnutím členov Regionálneho združenia miest a obcí Spiša so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/clenovia-rzmo-spisa-sa-stretli-s-expertmi-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Zmena podmienok vstupu na územie SR od 9. júla 2021. Od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor, ktorý reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu
 a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-podmienok-vstupu-na-uzemie-sr-od-9-jula-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

   VLÁDA
   Informácia z rokovania vlády. V stredu 7. júla rokovala vláda SR aj o nasledovných materiáloch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda schválila obmedzenie eurocentových mincí. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila návrh zákona o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 eurocentových mincí použitím podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-obmedzenie-eurocentovych-minci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda schválila návrh zákona o správe daní. Vláda v stredu 7. júla na svojom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-sprave-dani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKT NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Výzva na podporu opatrovateľskej služby II
. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora opatrovateľskej služby II. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dnes 7.7.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 9.8.2021 a 2. kola dňa 31.8.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-opatrovatelskej-sluzby-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie. Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Termín uzatvorenia výzvy je 6. augusta 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-programe-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie--oznam/mid/405616/.html#m_405616


EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami. Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Viac TU
https://www.zmos.sk/eu-pripravuje-viziu-pre-vidiecke-oblasti-spolu-s-miestnymi-samospravami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Podľa Eurobarometra sú klimatické zmeny veľmi závažným problémom pre 77% Slovákov. Viac ako tri štvrtiny opýtaných Slovákov (77 %) považujú klimatické zmeny v súčasnosti za veľmi závažný problém. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podla-eurobarometra-su-klimaticke-zmeny-velmi-zavaznym-problemom-pre-77-slovakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.7.2021

ZMOS

Zásielkovňa – partner ZMOS - kúpila kuriérsku spoločnosť ReMax Courier Service. Spoločnosť Zásielkovňa, ktorá je partnerom Združenia miest a obcí Slovenska kúpou Remax Courier Service bude poskytovať komplexné kuriérskej služby vo vlastnej réžii. Viac TU https://www.zmos.sk/zasielkovna-partner-zmos-kupila-kuriersku-spolocnost-remax-courier-service--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Dovolenkujte bezpečne a zodpovedne vďaka európskym GreenPassom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo aplikáciu, v ktorej budete mať Digitálne COVID preukazy EÚ stále po ruke. Viac TU
https://www.zmos.sk/dovolenkujte-bezpecne-a-zodpovedne-vdaka-europskym-greenpassom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Vláda schválila návrh zákona o
 VO. Vláda v stredu 30. júna schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO prináša júnové číslo „ÚVOdzoviek“. Úrad pre verejné obstarávanie - Aktuálne číslo mesačníka ÚVOdzovky je venované téme Opis predmetu zákazky a najmä problematike predkladania ekvivalentných riešení. Viac TU
https://www.zmos.sk/uvo-prinasa-junove-cislo-uvodzoviek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Bilancia štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o bilancii štátneho rozpočtu ku koncu júna 2021. Podľa zverejnených údajov príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 690,2 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 198,4 mil. eur. Viac TU
https://www.zmos.sk/bilancia-statneho-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Posledné dni na podanie daňového priznania. Finančná správa SR prostredníctvom svojej webovej stránky informuje, že ostávajú posledné dni na podanie odloženého daňového priznania. V prípade, ak si klienti nevedia dať rady, môžu sa obrátiť na call centrum Finančnej správy SR. Viac TU https://www.zmos.sk/posledne-dni-na-podanie-danoveho-priznania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie prerozdelenie zdrojov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom. Ministerstvo kultúry pokračuje v prerozdeľovaní financií vo svojom dotačnom programe Obnovme si svoj dom. Pre sedem národných kultúrnych pamiatok v rámci podprogramu OSSD 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy vyčlení viac ako 4 milióny eur. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-prerozdelenie-zdrojov-v-dotacnom-programe-obnovme-si-svoj-dom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VIDIEK
Na Slovenku je 21 obcí a relatívne veľký počet menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách bez internetu. MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGA. Podľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 2020 pokryté všetky obce Slovenska kvalitnejším internetom. Viac TU
https://www.zmos.sk/na-slovenku-je-21-obci-a-relativne-velky-pocet-mensich-obci-v-geograficky-znevyhodnenych-lokalitach-bez-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Európska komisia: Za silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Európska komisia včera predložila dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré môžu tieto regióny využiť. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-za-silnejsie-prepojene-odolne-a-prosperujuce-vidiecke-oblasti-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

MOPS
Zverejnenie FAQ k výzve MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo často kladených otázok "FAQ k výzve zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v MRK. Viac TU
https://www.zmos.sk/zverejnenie-faq-k-vyzve-mops--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SÚŤAZ
Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti. Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese:
 enviromesto@sazp.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na 16. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/cas-na-prihlasenie-sa-do-sutaze-enviromesto-sa-krati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.7.2021

ZMOS

ZMOS organizoval workshop ku kompetenčnej výbave komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo v dňoch 29. a 30. júna 2021 informačný workshop k návrhu Novej kompetenčnej výbavy komunálu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizoval-workshop-ku-kompetencnej-vybave-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Koncoročné vysvedčenie si prevezme vyše 480-tisíc žiakov ZŠ. Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700-tisíc žiakov. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56-tisíc prváčikov. Viac TU https://www.zmos.sk/koncorocne-vysvedcenie-si-prevezme-vyse-480-tisic-ziakov-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kvalita vyučovania slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých žiakov na Slovensku, bez ohľadu k akej národnosti sa hlásia. Zlepšiť edukačný proces konkrétne na školách s vyučovacím jazykom maďarským pomôže vytvorenie Metodického modelu pre školy či následné poradenstvo, ktoré bude poskytovať Metodicko-pedagogické centrum. To sú konkrétne kroky, ktoré vyplývajú z národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským". Viac TU https://www.zmos.sk/kvali ta-vyucovania-slovenskeho-jazyka-na-skolach-s-vyucovacim-jazykom-madarskym--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IUVENTA zakončila školský rok celoštátnymi kolami predmetových olympiád. Stretnutie najlepších mladých botanikov, zoológov a geológov na celoštátnom kole Biologickej olympiády - najlepší mladí botanici, zoológovi a geológovia zo základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska v dňoch 16 – 17. 6. 2021 súťažili na celoštátnom kole Biologickej olympiády, kategórie E. Súťaž bola tento rok v online formáte. Viac TU https://www.zmos.sk/iuventa-zakoncila-skolsky-rok-celostatnymi-kolami-predmetovych-olympiad--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády. V stredu 30. júna rokovala vláda aj o nasledovných bodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-4/mid/405616/.html#m_405616

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie. Vláda SR v stredu schválila na svojom rokovaní Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysuju-sa-prispevky-na-opatrovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Zvýšenie životného minima od 1. júla. Sociálna poisťovňa informuje o zmene výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysenie-zivotneho-minima-od-1-jula-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Rezort práce informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o možnostiach čerpania dovolenky. Viac TU https://www.zmos.sk/cerpanie-dovolenky-podla-zakonnika-prace--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENERGETIKA
Na budúci rok bude možné pripojiť 95 MW nových zelených zdrojov. Ministerstvo hospodárstva SR určilo na budúci rok limity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a lokálnych zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/na-buduci-rok-bude-mozne-pripojit-95-mw-novych-zelenych-zdrojov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konferencia o vodíku v doprave. Je vodík cestou k zníženiu emisnej záťaže a k dosiahnutiu energetickej neutrality ? Prevyšujú benefity investované náklady? Kde sa nachádza v SMART riešeniach/technológiách Slovensko? Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR spolu s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) bude koncom roka organizovať konferenciu "Vodíkové technológie v doprave - Pripravení na budúcnosť", ktorej hlavnou témou bude práve vodíková budúcnosť, aktuálne využitie vodíka, či budúce výzvy v inteligentnej mobilite. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-vodiku-v-doprave-oznam/mid/405 616/.html#m_405616

ENVIRO
Inšpirujte sa projektami zlepšujúcimi kvalitu ovzdušia. Pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrávajú dôležitú úlohu regionálne aj miestne samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujte-sa-projektami-zlepsujucimi-kvalitu-ovzdusia--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. jún 2021


Informačný deň k výzvam MAS

publikované dňa 25. jún 2021


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 24. jún 2021


NATUR-PACK pripravil pre samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity

publikované dňa 23. jún 2021

NATURPACK

Pekný deň,


OZV NATUR-PACK aj v tomto štvrťroku pripravila pre partnerské samosprávy sériu ďalších vzdelávacích materiálov.

V prehľadnej podobe odkazy na naše aktuálne videá z YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti, ako aj na vzdelávacie reportáže portálu dobrenoviny.sk a čierna labuť, či nový seriál pre tlačovú agentúru TASR nájdete na www.naturpack.sk v sekcii NA STIAHNUTIE v podsekcii Dokumenty obcehttps://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/.

Okrem nových dielov série SPRÁVNA TREFA sme rozbehli aj reportáže z návštev recyklátorov v rámci iniciatívy MIESTA PREČ. Cieľom iniciatívy je potvrdzovať význam správneho triedenia odpadov tým, že verejnosti umožňujeme nahliadnuť do zákulisia slovenských recyklátorov, u ktorých končí aj odpad z našich domácností. Okrem toho upozorňujeme aj na problémy odpadov, ktoré nemali to šťastie a skončili na skládke odpadov, prípadne v prírode.

Prosím, využite množstvo veľmi dobre zdieľateľného obsahu pre účely zvyšovania povedomia obyvateľov Vašich samospráv. Spoločným úsilím dosiahneme viac. Ďakujeme.

Tím NATUR-PACK

 


Roztratené zrnká - komorný program v Revúcej, v Babinci

publikované dňa 22. jún 2021

Roztratené zrnká

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej a Obcou Babinec, Vás pozývajú na komorný program, uvedený z terénneho výskumu v obciach Kyjatice, Kadlub, Kraskovo, Babinec v rámci projektu ROZTRATENÉ ZRNKÁ. Projekt  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Účinkujú: informátori z výskumu, heligonkár Ján Kožiak z FS Vepor z Klenovca. Slovom bude sprevádzať Katarína Kovačechová.

Komorné programy budú uvedené v stredu 23.06.2021, o 18:00, v Alfe v Dome kultúry, v Revúcej a vo štvrtok 24.06.2021, o 18:00 v Kultúrnom dome v Babinci.

Podujatia sa budú konať v súlade s aktuálnymi opatreniami.

Prosíme Vás o propagáciu podujatia, v obciach o vyhlásenie v obecných rozhlasoch.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Info: Stanislava Zvarová, 0904875369, GMOS RS


MAS MALOHONT podporí mladých a malých poľnohospodárov

publikované dňa 22. jún 2021