Novinky z diania v obci

VATRA 2014

publikované dňa 05. máj 2014

Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú
VATRU VÍŤAZSTVA
v sobotu 10.5.2014
(zapálenie vatry o 19:00)


Výzva

publikované dňa 05. máj 2014

Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor
zverejňuje nasledovnú
výzvu.


POZVÁNKA

publikované dňa 14. apríl 2014

Vážení poslanci,
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré vás srdečne pozývam. Rokovanie 28. zasadania ObZ sa uskutoční:

15. apríla 2014 (v utorok) o 17:30 hod
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


PROGRAM:
1. Zahájenie rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Informatívna správa o hospodárení obce a OPS za 1. štvrťrok 2014
4. Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce
5. Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít preventívára
6. Spolková činnosť v obci
7. Dni obce - príprava
8. Návrh VZN č. 1/2014, Návrh VZN č. 2/2014
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Záver

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Oznam

publikované dňa 13. marec 2014


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 EUR a fyzickým osobám až do výšky 332 EUR.

Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrní v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na tel. číslo 112 (150).
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.


80 rokov obecnej pálenice

publikované dňa 04. február 2014


SÚŤAŽ: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 03. február 2014

Pozývame vás na 1. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov
regiónov Gemera, Gemer-Malohonut a Novohradu.

Podmienky a podrobné informácie o súťaži


Zmena vývozu komunálneho odpadu

publikované dňa 05. december 2013

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
oznamuje, že plánovaný zber KO,
ktorý bol naplánovaný na 24.12.2013
sa prekladá na nový termín a to
na 21.12.2013 - sobota


Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Verejná vyhláška

publikované dňa 12. november 2013

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor
vydal nasledovnú
Verejnú vyhlášku