Novinky z diania v obci

Aktuálne informácie COVID-19 - máj

publikované dňa 04. máj 2020

29.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Výnimky k povinnosti nosenia rúšok. Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-k-povinnosti-nosenia-rusok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Program IUVENTY „Škola bez nenávistí“
je určený pre základné a stredné školy.Viac TU https://www.zmos.sk/program-iuventy-skola-bez-nenavisti-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Online seminár k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov v spolupráci s maďarským kontaktným bodom pripravili online seminár v maďarčine, ktorý sa uskutoční 10.6.2020 od 10,00 do 12,00. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoločný webinár EVR a OECD: dopad covid-19 na európske mestá a regióny. Spoločný webinár Európskeho výboru regiónov a OECD o dopade covid-19 na európske mestá a regióny sa uskutoční 18. 6. 2020 od 10,00 do 11,30. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocny-webinar-evr-a-oecd-dopad-covid-19-na-europske-mesta-a-regiony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie ÚVZ k prevádzkam. Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzkam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl ŽIADNE potvrdenia od pediatrov. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-upozornuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Prvá výzva v rámci európskej iniciatívy „European City Facility“. Európska iniciatíva „European City Facility“ vytvorená v rámci HORIZON 2020 pre výskum a inovácie Európskej únie spustila prvú výzvu pre mestá / obce a ich zoskupenia prostredníctvom ktorej podporí prípravu investičných konceptov súvisiacich s implementáciou opatrení obsiahnutých v energetických a klimatických akčných plánoch. Viac TU https://www.zmos.sk/prva-vyzva-v-ramci-europskej-iniciativy-european-city-facility-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SAMOSPRÁVA TU A TERAZ (Tablet.TV)
Marián Gajdoš: Kompetencie samospráv by mali byť odstupňované. Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Z takmer 3000 samospráv je 141 miest a zvyšok obce. Časť z nich tvoria aj malé dediny. Tie sa často boria s problémami pri zabezpečovaní základných úloh samospráv. O budúcnosti malých obcí hovoril v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz v televízii TABLET.TV starosta obce Staré Hory v okrese Banská Bystrica Marián Gajdoš. Viac TU https://www.zmos.sk/marian-gajdos-kompetencie-samosprav-by-mali-byt-odstupnovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Podujatia v regiónoch  
Zaujímavé workshopy s NKÚ SR. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s podujatiami v regiónoch. Už teraz ponúkame workshopy zamerané na tému majetkových prevodov v rámci režimu - prípady hodné osobitného zreteľa. Viac TU https://www.zmos.sk/zaujimave-workshopy-s-nku-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Smart karanténa alebo štátna karanténa. Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Distribúcia poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv, pre školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu s názvom „Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/distribucia-poskytnutych-pohotovostnych-zasob-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-pre-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 21.5.2020 Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-zameranej-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazm/mid/405616/.html#m_405616

 

Prieskum: Debarierizácia a cestovný ruch. Národná platforma proti bariéram – OZ Bez Bariér spustila zber dát a vstupov pre Národnú stratégiu odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/prieskum-debarierizacia-a-cestovny-ruch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatíva
Aktuality legislatívnej rady NKÚ SR – apríl. Združenie miest a obcí Slovenska na základe spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky prináša ďalší prehľad Legislatívnej rady NKÚ SR. V legislatívnom prehľade za mesiac apríl prinášame informácie vo viacerých oblastiach. Mesačník mapuje aj situáciu s COVID-19 a obsahuje zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Jeho súčasťou je špeciálne vydanie, ktoré mapuje Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-legislativnej-rady-nku-sr-april-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Bezpečnosť
Policajný zbor upozorňuje na podvodné prevody peňazí. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer). Viac TU https://www.zmos.sk/policajny-zbor-upozornuje-na-podvodne-prevody-penazi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dopravný podnik predáva ojazdené autobusy  
Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dňa 25.05.2020 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ojazdených dopravných prostriedkov MHD spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS – 02/2020. Viac informácií nájdete na linku https://dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-predaj-ojazdenych-dopravnych-prostriedkov Samotná výzva s fotografia je TU

25.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-skolskych-stravovacich-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-sr-jasle-skolky-skoly-s-ucinnostou-od-1-juna-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.

Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“

Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-o-obnoveni-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616                 

 

Európska únia
Myslíte na digitálnu priepasť: sprístupnenie elektronických riešení pre všetkých. Európsky výbor regiónov organizuje v rámci projektu YFACTOR online podujatie „Myslíte na digitálnu priepasť“, ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2020. Cieľom podujatia je zdôrazniť odhodlanie regionálnych a miestnych aktérov v  úsilí o uľahčenie digitálneho prechodu a zabezpečenia kontinuity poskytovaných služieb vo všetkých regiónoch EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/myslite-na-digitalnu-priepast-spristupnenie-elektronickych-rieseni-pre-vsetkych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva programu COSME: podpora samospráv v oblasti sociálnej ekonomiky. Cieľom projektov tejto výzvy je prepojenie siete miestnych a regionálnych samospráv v krajinách EÚ zúčastnených krajinách COSME a zainteresovaných strán s podobnými prioritami sociálnej ekonomiky a vytvorenie priestoru na medziregionálne vzdelávanie a spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/-vyzva-programu-cosme-podpora-samosprav-v-oblasti-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

22.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové pravidlá hlavného hygienika platné od 20. 5. 2020, ktoré platia aj pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-platia-aj-pre-zasadnutia-a-schodze-organov-uzemnej-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Ministerstvo školstva pomôže zriaďovateľom pri zabezpečení škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20. mája 2020 zverejnilo informáciu, že v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-pomoze-zriadovatelom-pri-zabezpeceni-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálne veci
Dávame do pozornosti register účtovných závierok. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby do verejnej časti registra účtovných závierok. Viac TU https://www.zmos.sk/davame-do-pozornosti-register-uctovnych-zavierok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Odborné sekcie ZMOS
Spoločná výzva rezortu životného prostredia kvôli odpadom. Združenie miest a obcí Slovenska spolu predstaviteľmi organizácií zberových spoločností a organizácie zodpovednosti výrobcov spoločne hľadajú riešenia problémov v odpadovom hospodárstve. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocna-vyzva-rezortu-zivotneho-prostredia-kvoli-odpadom--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Cestovný ruch a kríza boli hlavnou témou Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. V poradí štvrté zasadnutie Sekcie inovácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS sa uskutočnilo online 20. mája 2020 a venovalo sa jedinej téme, a to dopadom krízy na miestny cestovný ruch. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovny-ruch-a-kriza-boli-hlavnou-temou-sekcie-inovacii-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Tripartita: Zhodnotila štátnu pomoc počas krízy, hovorila aj o nových opatreniach. Viac TU https://www.zmos.sk/tripartita-zhodnotila-statnu-pomoc-pocas-krizy-hovorila-aj-o-novych-opatreniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Výzva „Európsky podnikateľský región“ 2021-2022. Európsky výbor regiónov prijíma žiadosti do výzvy „Európsky podnikateľský región (EER)“. Mestá, regióny  euroregióny a európske zoskupenia územnej samosprávy (EZÚS)  môžu predstaviť svoje stratégie na podporu malého a stredného podnikania (MSP) v nasledujúcich dvoch rokoch. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-europsky-podnikatelsky-region-2021-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

21.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb. Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb. Viac TU https://www.zmos.sk/organizovanie-a-usporaduvanie-hromadnych-podujati-do-100-osob--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možnosť odkladu splátok pri nájomnom bývaní
Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                               

Zahraničie

Odporúčanie EÚ pre Slovensko v rámci jarného balíka európskeho semestra. Komisia 20. mája 2020 predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucanie-eu-pre-slovensko-v-ramci-jarneho-balika-europskeho-semestra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálne veci
Rokovanie na rezorte práce o spolupráci a trendoch. V stredu 20. mája 2020 sa na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo pracovné rokovanie štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-na-rezorte-prace-o-spolupraci-a-trendoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                RTVS – Dvojka
                Hravá škola v rómčine aj do osád. V čase karantény pripravila RTVS vysielanie pre žiakov dvojjazyčne. Národnostná redakcia v štúdiu Košice ponúka vzdelávaco – zábavnú televíznu reláciu s názvom Tumenca khere - S vami doma. Viac TU https://www.zmos.sk/hrava-skola-v-romcine-aj-do-osad--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

20.5.2020

Legislatíva
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v SR.
V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Materiál je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020, ktorým a)  obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, b)  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. Jeho ďalšie usmernenie sa týka sa týka školského stravovania, na základe ktorého si napríklad môžu zriaďovatelia uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo základných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad verejného zdravotníctva
Aktuálne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Eurofondy a zahraničie

Výzva pre samosprávy na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil novú výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít, s dôrazom na inovatívne a vzorové projekty v rôznych oblastiach (sociálne veci a zamestnanosť, cestovný ruch, pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, sociálna ekonomika, podpory občianskej spoločnosti a komunitných aktivít). Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-samospravy-na-zmiernenie-dopadov-koronakrizy-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Výzva pre mladých komunálnych politikov. Európsky výbor regiónov vyhlásil aj tento rok výzvu na výber motivovaných mladých komunálnych  politikov na zapojenie sa do Programu mladých volených politikov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mladych-komunalnych-politikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Verejné obstarávanie
Zelené verejné obstarávanie. Aplikáciou inštitútov zodpovedného verejného obstarávania môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia významne prispieť k napĺňaniu celospoločenských strategických výziev a priorít, pričom jednou z najvýznamnejších priorít je zohľadňovanie environmentálnych aspektov. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-verejne-obstaravanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-c-olp-3353-2020-z-15-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020. Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernenie-karantennych-opatreni-od-pondelka-18-05-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. Viac TU https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

 

Sociálne
Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Odporúčania a formy pomoci sa týkajú skupín seniorov: v pobytovom zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou, osamelých seniorov v ich domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/postupy-a-formy-pomoci-a-podpory-seniorom-v-suvislosti-so-zvysenym-rizikom-sirenia-nakazy-virusom-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zahraničie
Inšpirujme sa ďalšími skúsenosťami zo zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujme-sa-dalsimi-skusenostami-zo-zahranicia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo  
Prehľad otvárania materských a základných škôl v Európe. Na Slovensku sa  aktuálne diskutuje o termíne otvárania a spôsobu prevádzky materských a základných škôl do konca aktuálneho školského roka. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo a ponúka prehľad otvárania materských a základných škôl vo vybraných krajinách Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-otvarania-materskych-a-zakladnych-skol-v-europe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament
Zmeny zákonov na aktuálnej parlamentnej schôdzi
. Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú činnosti miestnej územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Eurofondy v novelizácii zákonov
                Dočasné opatrenia na realizáciu a financovanie projektov z EŠIF
. V uplynulom týždni Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Viac TU https://www.zmos.sk/docasne-opatrenia-na-realizaciu-a-financovanie-projektov-z-esif--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zmeny v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Nové paragrafové znenie do prechodných ustanovení zakomponovalo „Osobitné procesné  ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov“. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-c-528-2008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-europskeho-spolocenstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Verejné obstarávanie
Modernizovaný systém verejného obstarávania. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák informoval Združenie miest a obcí Slovenska o výsledkoch nasadenia modernizovaného systém elektronického verejného obstarávania na ÚVO a možnostiach jeho využitia. Viac TU https://www.zmos.sk/modernizovany-system-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne
Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!
Aktualizácia Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú  zmeny  vyznačené v texte. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-pre-oblast-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenia pre nemocnice a DSS. Informácie sa týkajú: návštevy pacientov alebo sprievodu pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID−19, návštevy pacientov s ochorením COVID−19, návštevy kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19, návštevy a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19 a tiež toho ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-pre-nemocnice-a-dss-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Návrhy EK k oživeniu európskeho cestovného ruchu
. Európska komisia predložila (14.5) súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-ek-k-oziveniu-europskeho-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger rokoval na pôde parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-na-rokovani-s-predsedom-parlamentneho-vyboru--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Školstvo
Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Vláda SR
                Aktuálne informácie z rokovania Vlády SR
. Vláda SR sa na svojom rokovaní 11. mája 2020 sa venovala viacerým zákonom s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. V tejto rubrike ponúkame prehľad týchto aktivít. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Legislatíva
                Legislatívne aktuality NKÚ SR – marec. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý Vám môže pomôcť v práci. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-marec-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Eurofondy
                Erasmus+ podporí mládežnícke organizácie počas koronakrízy
. Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/erasmus--podpori-mladeznicke-organizacie-pocas-koronakrizy-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

                UNESCO organizuje webinár zo série „Inklúzia v čase COVID-19“, ktorý bude venovaný iniciatívam a sociálnym inováciám v rámci miest, ktoré implementovali ženy-líderky v boji proti pandémii COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/unesco-webinar-inkluzia-v-case-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Sociálne
Informácia k zmenám v sociálnom poistení
. Kancelária ZMOS vypracovala usmernenie k zákonu č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zmenam-v-socialnom-poisteni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Financie
Informácia z rokovania ZMOS na rezorte financií. V súlade s uznesením Predsedníctva  ZMOS z 28. apríla 2020 sa vo štvrtok 7. mája 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom financií Eduardom Hegerom. Viac TU. https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-zmos-na-rezorte-financii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
ZMOS upozorňuje na skresľujúce informácie v školstve. Na internete koluje informácia od pani RNDr. Ingrid Gamčíkovej - predsedníčky Združenia základného školstva a podpredsedníčky OZ PŠaV na Slovensku, ktorá na základe aprílových aktualizovaných východísk predpokladaného výnosu dane fyzických osôb tvrdí, že aktuálny jednotkový koeficient na dieťa alebo žiaka je 88,8 €, čo znamená oproti januáru pokles o 5,3 % (čo nieje 20 - 30 %, ako niektorí tvrdili). Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-skreslujuce-informacie-v-skolstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Primátor Piešťan a predseda sekcie cestovného ruchu a inovácií ZMOS Peter Jančovič: Mali by sme viac zamerať na destinačný turizmus. Viac o súčasnej situácii a očakávaniach hovoril v televízii Tablet.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz, ktorá je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/samosprava-jancovic-mali-by-sme-viac-zamerat-na-destinacny-turizmus--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               


 

Ekonomika
Podiel na výnose DPFO na rok 2020 pre jednotlivé mestá a obce
. Minulý týždeň sme Vás informovali, že Inštitút finančnej politiky v apríli 2020 vypracoval aktualizovanú daňovú prognózu. Na základe tejto daňovej prognózy  Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizovaný podiel na výnose DPFO na rok 2020 pre jednotlivé mestá a obce. Aktualizovaný podiel Vášho mesta/Vašej obce je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/podiel-na-vynose-dpfo-na-rok-2020-pre-jednotlive-mesta-a-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Projektové výzvy
                Aktuálne výzvy pre mestá a obce. Prinášame prehľad aktuálnych výziev z jednotlivých operačných programov (EŠIF) a iných zdrojov financovania, zmeny v termínoch predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a aktuálne súvisiace informácie – IROP, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita ŽP, Program rozvoj vidieka, OP Integrovaná Infraštruktúra a Fond na podporu umenia. Viac TU  https://www.zmos.sk/aktualne-vyzvy-pre-mesta-a-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Rokovanie NR SR
                Dnes o 13 hod. začína schôdza Národnej rady Slovenskej republiky na ktorej budú prerokované zákony z ktorých vyberáme:
                Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 83). Viac TU      

                Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - prvé čítanie. Viac TU     


Sociálne
Nové opatrenia v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie prijaté vládou SR. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní  dňa 7. mája 2020 schválila  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-oblasti-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-prijate-vladou-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev! Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev--ozna/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomika a samospráva v Európskej únii       
Ekonomické opatrenia európskych miest. Prehľad niektorých opatrení týkajúcich sa vplyvu covid-19 na miestne ekonomiky, ktoré prijali niektoré európske mestá,  ako aj príklady konkrétnych ekonomických opatrení z európskych miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-europskych-miest-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Školstvo
Usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Predmetné usmernenie nájdete TU https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva
Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6. MÁJA 2020
. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Infolinka MPSVR SR
                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilnilo komunikáciu s občanmi prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom a telefonicky. Viac TU https://www.zmos.sk/infolinka-mpsvr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Činnosť ZMOS 
ZMOS na rokovaní s ministrom Jánom Budajom.
V stredu 6. mája sa na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov ZMOS s ministrom Jánom Budajom. Viaceré témy naznačovali dôležitosť rokovania a hľadania konkrétnych riešení. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-janom-budajom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Predseda ZMOS rokoval so zástupcami potravinárov. Témami spoločného rokovania bolo riešenie otázok súvisiacich s nedostupnosťou maloobchodných predajní potravín na vidieku, ale aj riešenie problémov vo vzťahu k ambulantnému predaju a tiež k dopadovému hospodárstvu. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-rokoval-so-zastupcami-potravinarov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil verejnú zbierku na pomoc malým obciam. redseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger dnes rokoval s Igorom Čekirdom, riaditeľom TA3 pre externé vzťahy a Petrom Káčerom, správcom Nadácie TA3. Témou bola bilancia úspešnej verejnej zbierky. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-ocenil-verejnu-zbierku-na-pomoc-malym-obciam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb. Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania. Viac TU https://www.zmos.sk/externe-zdroje-na-financovanie-komunalnych-potrieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Informačná ponuka
               
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a hygienické opatrenia s ňou súvisiace riziká dávame do pozornosti ponuku na viacnásobne použiteľné rúška značky Ambrela vyrobené na Slovensku. Ide o cenovú ponuku vytvorenú pre ZMOS. Rúška majú 99 % filtračnú účinnosť, sú 3-vrstvové a obsahujú aktívne striebro. Ide o certifikovaný, ľahký a priedušný materiál z netkanej textílie. Viac TUhttps://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1328483

 

 

                TV RELÁCIA SAMOSPRÁVA TU A TERAZ
                ZMOS aktívne komunikuje s partnermi aj v čase koronakrízy.
Viac v rozhovore pre TABLET.TV prezradil starostka Mestskej časti Košice Juh a predseda zahraničnej sekcie ZMOS Jaroslav Hlinka. Viac TU https://tv.teraz.sk/samosprava-tu-teraz/x7tpk8k20200505_samosprava_007/18050/


 

Školstvo
Dotácie na stravu - nariadenie vlády č. 103/2020. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o  Nariadení vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-nariadenie-vlady-c-103-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Testovanie IT zručnosti žiakov aj jednotlivcov - IT Fitness Test 2020. Už 9. ročník IT Fitness Test 2020 bol  spustený 4. 5. 2020 a bude trvať do konca júna. Ide o  najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje. Viac TU https://www.zmos.sk/testovanie-it-zrucnosti-ziakov-aj-jednotlivcov-it-fitness-test-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Eurofondy  
              Výzvy programu LIFE – termíny predĺžené!
Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného a je rozdelený na dva podprogramy: podprogram pre životné prostredie (75%  rozpočtu programu) a podprogram pre oblasť klímy (25% rozpočtu programu). Program LIFE je jedným z priamo riadených programom EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzvy-programu-life-terminy-predlzene--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Tlačová správa
                Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy, ale pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia. Viac TU https://www.zmos.sk/rozpocet-je-nastroj-riadenia-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Sociálne
Pripravuje sa plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  sa po dohode s Ministerstvom zdravotníctva rozhodlo začať s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID 19. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie rezortu práce pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 k 4.5.2020.V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-rezortu-prace-pre-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19-k-4-5-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020
Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 (v piatok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Opatrenie týkajúce sa vstupu na územie SR je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-z-29-aprila-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zmysle tohoto nariadenia si zriaďovatelia školských stravovacích zariadení môžu v rámci zúčtovania uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Postup pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov
                Základné školy, zriadené mestom alebo obcou, nájdu odpovede na veľa otázok, ktoré sa týkajú postupu pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä prvého stupňa základnej školy na adrese TU https://www.ucimenadialku.sk/otazky/#hodnotenie
                Usmernenie k hodnoteniu a prijímaniu žiakov do základných umeleckých škôl je k dispozícii TU http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zus.pdf
                Informácie týkajúce sa rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-hodnoteni-vzdelavacich-vysledkov-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
                Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu.
Od zavedenia opatrení na zabránenie šíreniu pandémie sa viaceré hospodárske činnosti na obmedzili, tak na národnej ako aj európskej úrovni. Pandémia v značnom rozsahu negatívne zasiahla aj odvetvie cestovného ruchu na miestnej úrovni, čo sa odrazilo v znížené príjmov rozpočtov miest a obcí, najmä v mestách a obciach turistického charakteru – horských, kúpeľných a historických. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-unia-podporuje-ozivenie-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                EÚ zahájila darcovské úsilie na boj proti COVID-19. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes zaháji pripravovanú online udalosť, ktorej cieľom je naštartovanie globálnej reakcie na koronavírus. Viac TU https://www.zmos.sk/eu-dnes-zahajila-darcovske-usilie-na-boj-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                #EUvsVirus Hackathon ocenil 117 riešení. Európska komisia ocení celkom 117 inovačných projektov, ktoré sa minulý týždeň zapojili do #EUvsVirus Hackathon a ponúkajú riešenia na podporu zotavenia z prepuknutia koronavírusu Víťazné riešenia sa týkajú mnohých oblastí, ako sú zdravie a život, práca na diaľku a vzdelávanie, digitálne financovanie a ďalšie. Viac TU https://www.zmos.sk/-euvsvirus-hackathon-ocenil-117-rieseni-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Kompenzácie pre komunálne podniky  
Vláda pripraví schému pomoci aj pre subjekty verejnej správy.
Združenie miest a obcí Slovenska už 17. apríla 2020 žiadalo ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti s majetkovou účasťu samospráv, aby mohli mať prístup k finančným kompenzáciám. Následne bola táto požiadavka rozšírená aj o ministra financií Eduarda Hegera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a tiež ministerku kultúry Natáliu Milanovú, nakoľko je zrejmé, že finančná komponezácia by sa mala uplatňovať aj na príspevkové organizácie zriadené samosprávou. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-pripravi-schemu-pomoci-aj-pre-subjekty-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Šport
Podpora športových aktivít v čase pandémie v EÚ.
Ďalšou z oblastí, v ktorej sa prejavili dopady súčasnej situácie je oblasť športu na všetkých úrovniach - od medzinárodnej až po lokálnu úroveň. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-sportovych-aktivit-v-case-pandemie-v-eu-oznam/mid/431757/.html#m_431757

Zbierka Nadácie TA3 a ZMOS
Kampaň na pomoc obciam bola úspešná. Do nedele 3. mája 2020 bolo možné podporiť kampaň Združenia miest a obcí Slovenska a Nadácie TA3 na pomoc malým obciam v čase koronakrízy. Počet podporených obcí a na tento účel získaný finančný objem napovedajú, že pomoc obciam v tomto období bola úspešná. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

Eurofondová výzva
MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Opätovná možnosť pre samosprávy ako zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd a zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19 v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Viac TU https://www.zmos.sk/mv-sr-opatovne-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oznam/mid/431757/.html#m_431757


Obchodná verejná súťaž MRTV

publikované dňa 23. apríl 2020


Aktuálne informácie COVID-19

publikované dňa 06. apríl 2020

Daňová prognóza
                Podľa daňovej prognózy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky minulý týždeň vo štvrtok, sa predpokladá prepad výnosu DPFO pre rok 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom miest a obcí pre rok 2020 na úrovni necelých 7%, čo predstavuje cca 153 532 tis. eur za celú miestnu územnú samosprávu. Predpokladaný výnos DPFO podľa aprílovej daňovej prognózy pre rok 2020 nie je zatiaľ premietnutý do rozpočtov jednotlivých miest a obcí. Ďalšia daňová prognóza by mala byť podľa informácií z MF SR vypracovaná v júni 2020.

Sociálna oblasť  
Novela zákona o sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 19 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-socialnych-sluzbach-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb týkajúce sa finančných príspevkov z MPSVR SR sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenia-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-tykajuce-sa-financnych-prispevkov-z-mpsvr-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb – prijímanie klientov. MPSVR SR vydalo usmernenie  pre prijímanie fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-prijimanie-klientov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Dotácie na stravu.
Vláda SR na svojom rokovaní 28.4.2020 schválila svoje nariadenie „o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dotácia pre materské školy. Vláda SR na svojom zasadnutí 28.4.2020 schválila materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-pre-materske-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom „Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách“. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-201/mid/405616/.html#m_405616

Potraviny na vidieku
Dostupné potraviny na vidieku by mali byť samozrejmosťou.
Dostupnosť všetkých potravín na vidieku nie je ani v súčasnosti samozrejmosťou. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z konca minulého roka nemá 52 percent malých obcí predajňu potravín. V spomínanom prieskume viac ako 65 percent starostov konštatovalo, že dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme. Prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak si myslí, že situácia sa oproti minulosti diametrálne zmenila, a to k horšiemu. V relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV konštatoval, že je to hanba, a preto je potrebné urobiť všetko, aby nastala náprava a potraviny boli dostupné aj v tých najmenších obciach. Nepredpokladá však, že túto situáciu by chceli riešiť veľké nadnárodné reťazce. Viac TU https://www.zmos.sk/samosprava-tu-a-teraz.html

 


 

Predsedníctvo ZMOS  
             V utorok 28. apríla 2020 rokovalo Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska. Jednou z kľúčových tém bolo prerokovanie Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024, ktoré bude následne dopravované na úrovni odborných sekcií ZMOS a je tak jedným z východísk na prácu ZMOS v legislatívnej oblasti kde je ZMOS členom Tripartity a tiež je povinný pripomienkujúci subjekt. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-prerokovalo-pvv-a-jeho-dosahy-vyzdvihlo-snahu-o-bezkorupcne-prostredie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

90 mil. eur na materské školy
Združenie miest a obcí Slovenska v ostatnom období intenzívne komunikovalo s rezortom školstva. Vláda SR včera rozhodla o finančnej pomoci pre materské školy. O rozpise finančných prostriedkov budeme informovať v momente, keď bude publikovaný rezortom školstva. Viac TU https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616
  

 

Európska únia
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-eu-pre-bezpecny-navrat-na-pracovisko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia spustila novú iniciatívu Výzva Inteligentných miest. Konečný termín na predloženie žiadosti do iniciatívy ICC predĺžil do 29. mája 2020.  Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-inteligentnych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia podporuje slovenský kultúrny priemysel. Cieľom je podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva. Viac TU https://www.zmos.sk/ek-podporuje-slovensky-kulturny-priemysel-oznam/mid/405616/.html#m_405616       

                Pripomienka
                Združenie miest a obcí Slovenska pred dvomi mesiacmi posielalo informáciu týkajúcu sa Zmeny Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy primátori  miest už oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ústavného zákona nebudú podávať komisii mestského zastupiteľstva zriadenej   podľa   ústavného zákona,  ale  určenému výboru Národnej rady SR – Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Pripomíname túto povinnosť, o ktorej sa viac dozviete TU https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1279744

 


Odklad splátok úverov
             Parlament schválil odklad splátok pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ten bol vyhlásený v Zbierke zákonov 25. apríla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uverov-zo-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

              Zmeny v ďalšej legislatíve  
               Zákonom č. 90/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol novelizovaný celý rad ďalších dôležitých právnych predpisov okrem možnosti odloženia splátok úveru zo ŠFRB.Ide napríklad o zmeny v zákone územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zmeny v zákone o podpore cestovného ruchu a o zmeny v zákone o cestnej premávke. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-dalsich-zakonoch-z-dielne-rezortu-dopravy-a-vystavby--oznam/mid/405616/.html#m_405616       

 

              Zmeny zákonov vo finančnej oblasti
              Národná rada SR schválila 22. 4. 2020 zákon, ktorým sa mení ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Týkajú sa už uvedeného poplatku za miestny rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku a tiež oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-mimoriadnym-opatrenia-v-ekonomickej-oblasti--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

                Dnes sa uskutoční rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré okrem iného prerokuje vládny program s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. Viac TU https://www.zmos.sk/predsednictvo-zmos-prerokuje-vladny-program-s-dopadmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616 O výsledkoch rokovania budeme následne informovať.   

                Európska únia
                Národné združenia samospráv v Európe sa zaujímajú o riešenia v zahraničí. Takéto riešenia uplatnené v jednotlivých krajinách prospejú každému národnému ZMOSu. Viac TU https://www.zmos.sk/narodne-zdruzenia-samosprav-v-europe-sa-zaujimaju-o-riesenia-v-zahranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Finančná podpora kultúry v samospráve
                Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger požiadal ministerku kultúry o pomoc pre kultúrne zariadenia samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/nasa-kultura-je-krehka-a-zranitelna-potrebuje-pomoc--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň chceme informovať, že požiadavka na kompenzácie pre komunálne podniky, s ktorou sa stotožnil aj minister hospodárstva SR Richard Sulík bola rozšírená aj o príspevkové organizácie zriadené samosprávou a bola doručená ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi a ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi.

                Spôsob rokovania zastupiteľstva videokonferenciou, alebo per rollam               
                Odporúčania k uskutočneniu rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vypracoval ZMOS ako možnosť využitia bezplatnej ponuky balíka Teams od spoločnosti Microsoft. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucania-k-uskutocneniu-rokovania-zastupitelstva-prostrednictvom-ikt--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Európska únia
              Nový pilotný projekt na rozvoj zručností a vzdelávania v celej Európe
.  Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu zručností a vzdelávania. Projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí jednotlivcov - financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, európske podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a európske organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-pilotny-projekt-na-rozvoj-zrucnosti-a-vzdelavania-v-celej-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

#EUvsVirus - zapojte sa! Európska komisia  organizuje celoeurópsky online hackathon, ktorý na pomoc v boji proti COVID-19 a to už tento víkend. Viac TU https://www.zmos.sk/-euvsvirus-zapojte-sa--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Ekonomika
               
Dňa 20. apríla 2020 sa na MF SR uskutočnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie COVID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Rokovania za ZMOS sa zúčastnil výkonný podpredseda Jozef Turčány a riaditeľ sekcie ekonomiky kancelárie ZMOS Ladislav Adamovič. Ďalším cieľom rokovania bolo poznať názory na návrhy zmien, ktoré uplatnilo alebo uplatní ZMOS v legislatíve najmä na stabilizáciu príjmov samospráv a možnosti získania „rýchlych“ zdrojov do rozpočtov miest  a obcí.

Základnou požiadavkou ZMOS prezentovanou na rokovaní bola požiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a obce na dofinancovanie  originálnych pôsobností spôsobené výpadkom vlastných príjmov, najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie dopadov pandémie. Dotácia by mala byť poskytnutá plošne pre všetky mestá a obce, v čo najkratšom termíne (návrh ZMOS do 20. mája 2020).  Nakoľko nová daňová prognóza na celý rok bude známa až začiatkom júna, MF SR a IFP pripravia rýchly odhad výnosu DPFO minimálne na mesiace máj – jún. Na základe tohto odhadu sa otvorí diskusia o výške mimoriadnej dotácie a následne po aktualizácii v júnovej prognóze prípadne o jej ďalšom navýšení.

Druhou oblasťou bolo prerokovanie návrhov ZMOS na modifikáciu prijatých opatrení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa poskytuje pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. ZMOS požaduje zrovnoprávniť a do rámca podpory zaradiť aj obchodné spoločnosti zriadené mestami a obcami, nakoľko sú založené podľa tých istých legislatívnych pravidiel ako ostatné. Zároveň požaduje odstrániť duplicitné financovania neštátnych školských zariadení modifikáciou schémy pomoci, resp. úpravu legislatívy tak, aby  tieto subjekty nemohli súbežne žiadať 88 % na prevádzku svojich zariadení z rozpočtu miest a obcí, a zároveň 80 % na mzdy v rámci pomoci zamestnávateľom ako neverejný subjekt.

Tretia oblasť rokovania bola venovaná požiadavkám ZMOS na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Otvorená bola otázka možnosti finančnej podpory pre tie mestá a obce, ktoré v rámci zákona požiadali v roku 2019 o dofinancovanie základných škôl  v rámci dohodovacieho konania, a finančné prostriedky im neboli poskytnuté. Máme relevantné údaje o tom, že  štátom potvrdené žiadosti miest  a obcí vo výške cca 76 mil. euro boli uhradené len vo výške 21 % ( cca 16 mil. euro).

Legislatívne návrhy ZMOS na získanie zdrojov do rozpočtov samospráv sú nasmerované do niekoľkých oblastí:

  1. Legislatívne zmeny v školských zákonoch. Návrh ZMOS okrem posunutiu doby povinnej predškolskej výchovy 5 ročných detí požaduje urýchlené legislatívne úpravy pri prehodnotení poradenského systému napr. v neštátnych špeciálno – pedagogických poradenských zariadeniach a „vyčistenie“ finančných vzťahov medzi štátom a obcami
  2. Zmeny v Nariadení vlády SR o poplatkoch, znížením poplatkov za odpady pre mestá a obce
  3. Požiadavky na úpravu zákona o dani z príjmu tak, aby sa v zákone  vypustili alebo zmiernili  tie ustanovenia, ktoré samosprávam znížili ich vlastné príjmy – napr. zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu, prehodnotenie niektorých oslobodení pre príjmy zamestnancov, výšky odpočítateľnej položky v prospech miest  a obcí a pod.

Poslednou témou bola diskusia o úprave rozpočtu verejnej správy na roky 2020- 2022 a procesné zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k plneniu podmienok dlhovej služby, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a pod.

Usmernenie hlavného hygienika
V poradí siedma
aktualizácia usmernenia  hlavného hygienika je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne
Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb
počas pandémie COVID-19je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zabezpecenie-ochrany-klientov-a-personalu-zariadeni-socialnych-sluzieb-pocas-pandemie-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616            

                Ponuka
                Zároveň posielame link na ponuku týkajúcu sa rúšok, ktorú nevnímajte ako odporúčanie a keď máte k dispozícii zaujímavejšiu certifikovanú ponuku, prosím kontaktujte nás. Avizovaná certifikovaná ponuka je TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321705, https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321704, https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321703,

                Nadácia TA3 so ZMOSom na pomoc obciam
                Nadácia TA3 spolu so Združením miest a obcí Slovenska priebežne rozdáva peniaze na pomoc malým obciam v tomto neľahkom období. Ďakujeme za každú sms, ktorá sa mení na podanú pomocnú ruku. A tiež ďakujeme vydavateľskému a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, ktorý sa pridal k našej myšlienke. Zároveň posielame link na plagát a obrázok, ktoré je možné využiť na výlepných plochách, prípadne na web stránkach, alebo sociálnych sieťach. Každá propagácia tejto zbierky pomôže získať a následne poskytnúť financie obciam. Plagát a obrázok sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321702 a https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321706


 

Odklad splátok
Po dvoch týždňoch intenzívnej práce, naformulovaní dôvodovej správy, paragrafového znenia a vzoru prílohy požiadal predseda ZMOS Branislav Tréger zaslal ministrovi dopravy a výstavby návrh zmien na odklad plátok úverov pre obce v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-odklad-splatok-pri-najomnych-bytoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Z. Krajčír: Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur
. Regionálne školstvo bolo vždy deklarovanou prioritou každej vlády v samostatných dejinách Slovenskej republiky. Základné a stredné školy financujú obce, mestá a samosprávne kraje v rámci prenesených kompetencií. Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Zdenko Krajčír v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/z-krajcir-samospravy-doplacaju-na-chod-zakladnych-skol-miliony-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Príklady dobrej praxe
Predseda ZMOS predstavil ďalšie príklady dobrej praxe. Sú z Hrabušíc, Medzian a Hankoviec. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-z-hrabusic-medzian-a-hankoviec--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmena otváracích hodín na pošte
Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-rusi-skratene-otvaracie-hodiny-pobociek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


 

Legislatíva
                Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá. Dňom 20. apríla 2020, vydal Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č. OLP/3354/2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu za účasti zástupcu Združenia miesta a obcí Slovenska vyníma orgány územnej samosprávy zo zákazu zhromažďovania. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vynimke-pre-obecne-zastupitelstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Úrad verejného zdravotníctva

Nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia! Ide o sériu nových opatrení, ktoré vplynuli zo záverov z  rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020, týkajúce sa opatrení platných od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Predsedníctvo ZMOS
                Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal 3. zasadnutie Predsedníctva  ZMOS, ktoré sa uskutoční 28. apríla 2020 (utorok). Členovia Predsedníctva ZMOS prerokujú Informácie z rokovaní ZMOS v aktuálnom období, navrhované a prijímané opatrenia za ZMOS a Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024 a jeho možné dopady na miestnu územnú samosprávu. O výsledkoch rokovania budeme operatívne informovať.

                V pondelok rokovala Tripartita
                Združenie miest a obcí Slovenska s ďalšími sociálnymi partnermi (Konfederácia odborových zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a Asociácia priemyselných zväzov) žiadali ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR o  zvolanie Hospodárskej a sociálnej rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR. Rokovanie Predsedníctva tripartity sa uskutočnilo v pondelok 20. apríla 2020. Predseda ZMOS Branislav Tréger informoval o aktivitách združenia, o expertnom vyhodnotení programového vyhlásenia vlády, aktivitách v rámci permanentného krízového štábu a ambícii, aby sa sociálni partneri stretli k ďalším aktuálnym témam v čo najkratšom čase. Na rokovaní budú dominovať: Ekonomické a sociálne opatrenia na pomoc postihnutým subjektom v kríze, Opatrenia na naštartovanie ekonomiky po koronakríze (udržanie zamestnanosti), Minimálna mzda, Návrhy na zriadenie krízového ekonomického štábu s tripartitným zastúpením. Predseda ZMOS zároveň členov tripartity informoval o stretnutí s podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou a zdôraznil, že ÚVO, by mal byť jedinou inštitúciou, ktorá bude posudzovať verejné obstarávanie pri čerpaní fondov. Rokovania tripartity sa za ZMOS tiež zúčastnil prvý podpredseda Radomír Brtáň.


 

ZMOS s ďalšími sociálnymi partnermi (KOZ, A ZZZ a APZ) požiadal ministra práce o urýchlené zvolanie tripartity. Viac TU https://www.zmos.sk/socialni-partneri-pozaduju-urychlene-rokovanie-tripartity--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň posielame ďalší komentár k zmenám v legislatíve. Zmeny v sociálnej oblasti vyvolané Korona krízou spracoval člen Ekonomickej rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D. Komentár k tejto časti legislatívy je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-socialnej-oblasti-vyvolane-korona-krizou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Správy OECD o vplyve COVID-19 na územie a mestá sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/spravy-oecd-o-vplyve-covid-19-na-uzemie-a-mesta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň sa na ostatnom rokovaní Ústredného krízového štábu okrem iného venoval téme sporných rokovaní zastupiteľstiev, ktorá vo vzťahu k platnému zákazu organizovania hromadných podujatí bola často problematická a nejednoznačná. Na základe diskusie priamo s prezidentom Policajného zboru SR a skúseností získaných z terénu bola navrhnutá úprava opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, aby sa zákaz zhromažďovania nevzťahoval na zasadnutia orgánov verejnej moci (t.j. aj rokovania zastupiteľstiev). V momente, keď spomínané upravené opatrenie bude zverejnené, hneď ho budeme zasielať.

                V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenie sociálneho zabezpečenia v takom rozsahu, aby sa zachovalo poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu vymedzenom zákonom o sociálnych službách pre daný druh sociálnej služby, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje, a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a teda najmä: a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov, b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení, c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby, d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na príslušnom vyššom územnom celku. Viac TU https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/


 

Vláda prijala rozhodnutie, ktorým sa začne testovanie klientov zariadení sociálnych služieb. Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-prijala-rozhodnutie-ktorym-sa-zacne-testovanie-klientov-zariadeni-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie EK k nakladaniu s komunálnym odpadom. Európska komisia zverejnila (14.4.2020) na podporu členských krajín usmernenia k nakladaniu a hospodáreniu s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-ek-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

J. Viskupič: Samosprávy potrebujú posilniť kompetencie a finančnú nezávislosť. Viac TU https://www.zmos.sk/j-viskupic-samospravy-potrebuju-posilnit-kompetencie-a-financnu-nezavislost--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ďalšie diskusie pripravované v týchto dňoch sa budú týkať problematiky regionálneho školstva a dostupnosti potravín na vidieku.


 

Usmernenie k zápisu detí na PŠD. Informácia o usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s školskom roku 2020/2021 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-psd-oznam/mid/405616/.html#m_405616

            Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení po 4. 4. 2020. Opatrenie obsahuje aj postup pri výkone práce učiteľa zo školy a to v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické opatrenia a zabezpečí to, aby sa zamestnanci stretávali minimálne a v nevyhnutnej miere, prichádza do úvahy možnosť, aby učiteľ online vyučoval aj tak, že by bol v budove školy, no v triede by bol sám. Viac TU https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-po-4-4-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

           Legislatívne aktuality rady NKÚ SR – február. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý Vám môže pomôcť v práci. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-februar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

           Nadácia TA3 naďalej pomáha, podpory sa dočkali ďalšie obce. Tisíce seniorov po celom Slovensku potrebujú v týchto ťažkých časoch pomoc okolia. Karanténne opatrenia ich izolovali od okolia, podobne aj chronicky chorých ľudí či zdravotne ťažko postihnutých. Naši diváci ale ukázali, že majú srdce a osud odkázaných im nie je ľahostajný. Vďaka tým, ktorí zareagovali na našu výzvu, už mohla Nadácia TA3 pomôcť obyvateľom mnohých malých obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/nadacia-ta3-nadalej-pomaha-podpory-sa-dockali-dalsie-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


 

Odpovede na praktické otázky ohľadom Covid-19


 

Národná rada Slovenskej republiky včera večer schválila novelu zákona o obecnom zriadení podľa ktorej bude možné  počas mimoriadnej situácie realizovať rokovania zastupiteľstiev viacerými formami, aj videokonferenciou a per rollam. Trojtýždňová aktivita ZMOS bola vecou kompromisov naprieč politickým spektrom. Viac TU https://www.teraz.sk/slovensko/brief-zastupitelstva-obci-i-krajov-b/458811-clanok.html

Usmernenie ministerstva školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616


POMÔCKA PRE SAMOSPRÁVY - aktualizácia - vplyv koronavírusu

publikované dňa 25. marec 2020

Zverejnili sme prvú verziu dokumentu, ktorý pripravila RRZ s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobuje chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

Dokument obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú vplyv na výnos DPFO cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré sú v odhadoch započítané, obsahujú balíček opatrení z 18. marca 2020 a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.

Po zadaní názvu samosprávy do vyhľadávača sa v rozšírenej tabuľke zobrazia okrem odhadu výnosu DPFO, ktorý zverejňujeme každý mesiac, aj tri scenáre možného vývoja konzistentné so zverejneným dokumentom. Ďalšie aktualizácie dokumentu budeme oznamovať na facebooku RRZ.


ÚVO Banská Bystrica - informácia

publikované dňa 25. marec 2020

Stále pracovisko Banská Bystrica bude s výnimkou osobných konzultácií aj naďalej fungovať v bežnom režime.

So svojimi otázkami a požiadavkami sa tak môžete na nás obrátiť:

1.      telefonicky na čísle: 0905 476 769
2.      emailom na pracovisko.bbystrica@uvo.gov.sk ďalšie emailové adresy sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://lnk.sk/atCS
3.      v prípade požiadavky na videohovor (konzultácia, krátke školenie a iné) prostredníctvom rôznych platforiem
4.      Zároveň  si Vám dovoľujeme oznámiť, že aktuality (novinky, materiály, informácie a iné) bude Stále pracovisko Banská Bystrica odteraz zverejňovať aj na svojom Facebook profile - https://www.facebook.com/uvobb/

​Vzhľadom na aktuálnu situáciu ako aj predpovede jej vývoja do budúcna sa Vám budeme aj naďalej snažiť pomôcť v čo najvyššej miere pri verejnom obstarávaní (nákupe) v súvislosti so zabezpečovaním potrieb Vašej organizácie/organizácií.


Verejne vyhlášky

publikované dňa 13. marec 2020


Upozornenie HAZZ SR

publikované dňa 13. marec 2020


Upozornenie a usmernenia ohľadom koronavírusu

publikované dňa 05. marec 2020

Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

Usmernenie HH SR _COVID-19 šiesta aktualizácia

Zmena otváracích hodín Sociálnej poisťovne od 1.4.2020

Zmena v Cestovných poriadkoch

OPATRENIA Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia:

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR

ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa

Oznámenie Sociálnej poisťovne ohľadom OČR

27.3.2020

Zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň

Opatrenie UVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie povinnosť nosiť rúška


 

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, Úrad pre verejné obstarávanie informuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú v prebiehajúcich verejných obstarávaniach naplánované otváranie ponúk v priestoroch ich budov počas platnosti zákazu alebo obmedzenia návštev o možnostiach nasledovného postupu. 

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu
Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu
Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Informácia k organizovaniu pohrebov
Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

 

Usmernenie HH SR _COVID-19 piata aktualizácia

Karanténne opatrenia od 19.3.2020

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek. Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok. Viac nájdete TU

Komunálny odpad a COVID-19 v okolitých krajinách. Nakoľko stále, aj napriek intenzívnemu dotazovaniu nemáme komplexné informácie vo vzťahu ku komunálnemu odpadu v nadväznosti na vírus, posielame prehľad riešení z okolitých krajín. Viac nájdete TU

S Nadáciou TA3 máme záujem pomôcť najzraniteľnejším ľuďom, seniorom, ktorých je v malých dedinách veľmi veľa. Preto spúšťame kampaň o ktorej sa viac dozviete TU

Branislav Tréger: ZMOS v zložitej situácii ponúka súčinnosť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger listom zablahoželal novému predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi k vymenovaniu jeho vlády pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a zároveň novej vláde ponúkol súčinnosť pri riešení neľahkej situácie, do ktorej sa Slovensko dostáva. Viac sa dozviete TU

Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň bol včera hosťom relácie TA3, kde odpovedal na otázky súvisiace s koronavírusom a samosprávou. Diskusiu si môžete pozrieť TU

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom

Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

Tlačová správa z piatkovej tlačovej besedy predsedu Združenia miest a obcí Slovenska vo vzťahu k aktuálnej situácii, ale aj legislatívnym a ekonomickým aktivitám

 


 

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Usmernenie HH SR _COVID-19_tretia aktualizácia

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

Usmernenie pre obce - koronavírus.pdf

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.pdf

Vzhľadom na situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 Vás žiadame o nerealizovanie osobných návštev všetkých pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Prosíme, aby ste na komunikáciu využívali elektronickú schránku, komunikáciu mailom a poštou.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu prijíma opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu vo všetkých svojich zákazníckych centrách až do odvolania.

UPSVaR oznamuje zmena úradných hodín, ktorá je platná od 16.03.2020 až do odvolania.

Pracoviská KR PZ SR dávajú na vedomie, že od 16. marca 2020 do 23. marca 2020 budú stránky vybavované v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.

Manuál pre volanie občanov - koronavírus - KS IZS, OS zložiek.pdf

Opatrenie ÚVZSR - účinnosť od 16_03_2020 o zákaze a obmedzení prevádzok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásila k 12. marcu 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú: Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a  vyhlásením núdzového stavu, Sociálna poisťovňa, pobočka RS oznamuje: od 16. marca 2020 bude osobný styk s poistencami zabezpečovať iba v čase od 08.00 hod do 11.00 hod.