Novinky z diania v obci

Zasadnutie OcZ

publikované dňa 17. jún 2020


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 08. jún 2020


Aktuálne informácie COVID-19 - jún

publikované dňa 01. jún 2020

30.6.2020

ZMOS
Komora obcí rokovala o pozemkoch, poľnohospodárstve aj financiách. V pondelok 29. júna 2020 sa v Kongresovej sále hotela Patria uskutočnilo rokovanie Komory obcí, ktoré sa zameralo na viaceré témy dotýkajúce sa nielen celej samosprávy, ale aj samotných obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/komora-obci-rokovala-o-pozemkoch-polnohospodarstve-aj-financiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Správca Nadácie TA3 opäť na Spiši. Druhú etapu venoval Marekovi. Už druhým dňom pokračovala charitatívna misia správcu Nadácie TA3 Petra Káčera na Spiši. Viac TU https://www.zmos.sk/spravca-nadacie-ta3-opat-na-spisi-druhu-etapu-venoval-marekovi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí požiadal Združenie miest a obcí Slovenska o tlmočenie požiadavky na súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/sucinnost-pri-realizacii-opatreni-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Európska komisia: znečistenie ovzdušia v EÚ sa neznižuje. Minulý týždeň Európska komisia zverejnila správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2284 o zníženie národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, v ktorej konštatuje, že väčšina krajín EÚ nesmeruje k zníženiu znečisťovania ovzdušia a jeho vplyv na zdravie do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-znecistenie-ovzdusia-v-eu-sa-neznizuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility. Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk,  zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých. Viac TU https://www.zmos.sk/koronakriza-potvrdila-vyznam-udrzatelnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

29.6.2020

ZMOS
V Sliači rokovala Komora miest ZMOS. Rokovanie sa uskutočnilo v piatok 26. júna 2020. Účastníci sa venovali sa napríklad nájomnému bývaniu a pripravovanej legislatíve pre túto oblasť, ale aj verejným obstarávaniam pre nájomné byty. Tiež sa sústredili na riešenie problematiky hnedých zón, ale aj riešeniu prevádzkovania autobusových staníc. Viac TU https://www.zmos.sk/v-sliaci-rokovala-komora-miest-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ZMOS podporuje 7. ročník charitatívnej cyklojazdy Káčer na bicykli. Peter Káčer opäť vysadol na svoj špeciálny bicykel, aby pomáhal tým, ktorí potrebujú pomoc nás všetkých. Už siedmy ročník charitatívneho podujatia Káčer na bicykli odštartoval na Spiši, medzi nositeľmi baníckych tradícií. Viac TU https://www.zmos.sk/kacer-odstartoval-na-spisi-prvu-etapu-venoval-dusankovi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ochrana komunálneho majetku bude skloňovaná v Košiciach. Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 30. júna organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na špecifické majetkové prevody známe ako „prípady hodné osobitného zreteľa“. K tejto problematike sa v Košiciach uskutoční workshop zameraný na ochranu komunálneho majetku. Viac TU https://www.zmos.sk/ochrana-komunalneho-majetku-bude-sklonovana-v-kosiciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Projekty cezhraničnej spolupráce
Interreg Poľsko – Slovensko: Výzva na mikroprojekty. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásili 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-polsko-slovensko-vyzva-na-mikroprojekty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Otvorené výzvy programu Európa pre občanov. Európska komisia už otvorila tri výzvy na podávanie žiadosti o grant z programu Európa pre občanov. Viac TU https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-programu-europa-pre-obcanov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Iniciatívy na znižovanie odpadu v spoločnosti. Európske inštitúcie, vrátane Európskeho výboru regiónov, spolu s ďalšími partnermi udelili tento týždeň ocenenie za najlepšie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o znižovaní odpadu počas Európskeho týždňa znižovania odpadov v 2019. Viac TU https://www.zmos.sk/iniciativy-na-znizovanie-odpadu-v-spolocnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.6.2020

Úrad pre verejné obstarávanie
ÚVZ opatrenie k podnikateľským prevádzkam
. Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktorý sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-opatrenie-k-podnikatelskym-prevadzkam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ SR situáciu monitoruje a vyzýva k zodpovednému správaniu. Úrad verejného zdravotníctva SR stále monitoruje aktuálnu situáciu ochorenia COVID-19 a podniká účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia. ÚVZ SR poukazuje na dôležitosť verejnosti v zabránení šírenia ochorenia. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-situaciu-monitoruje-a-vyzyva-k-zodpovednemu-spravaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Európska únia
Bezplatné kurzy Akadémie dobrej samosprávy. V rámci spolupráce Ministerstva vnútra SR s Radou Európy spoločnosť PDCS organizuje cyklus tréningov pre vedenie slovenských samospráv. Vzdelávanie je určené pre primátorov, starostov, ale aj ich zástupcov, rovnako pre prednostov úradov. Viac TU https://www.zmos.sk/bezplatne-kurzy-akademie-dobrej-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Skúseností európskych miest a obcí III. Prinášame tretiu časť spracovaných informácií o riešeniach európskych samospráv. Teraz sa venujeme sociálnej politike a zamestnanosti, vzdelávaniu a mládeži, ale aj kultúre, športu a inováciám. Viac TU https://www.zmos.sk/skusenosti-europskych-miest-a-obci-iii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia spustila kampaň Európska kultúra – blízko Vás. Európska komisia minulý týždeň spustila kampaň na sociálnych médiách zameranú na trvalo udržateľný kultúrny cestovný ruch pod názvom „Európska kultúra - blízko Vás“. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-spustila-kampan-europska-kultura-blizko-vas--oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.6.2020

Kultúra
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-rezortu-kultury-na-kulturu-znevyhodnenych-skupin-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Vláda
Aktuálne informácie z rokovania vlády SR. Vláda Slovenskej republiky sa na dnešnom rokovaní venovala aj legislatíve, ktorá sa dotýka činnosti miestnej územnej samosprávy. Spracované dokumenty dávame do pozornosti. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre verejné obstarávanie
Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k aktuálnej Covid situácii a prípadnej druhej vlne
. Viac TU https://www.zmos.sk/vyjadrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-k-aktualnej-covid-situacii-a-pripadnej-druhej-vlne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktivita ZMOS
ZMOS formulovalo legislatívne zmeny ku komunálnym lesom
. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so spracovaním analýzy týkajúcej sa komunálnych lesov formulovalo aj konkrétne návrhy na nevyhnutné legislatívne zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-formulovalo-legislativne-zmeny-ku-komunalnym-lesom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Neformálna stretnutie európskych ministrov školstva a ŽP. Školstvo a životné prostredie sú nosnou témou miest a obcí. Tento týždeň o nich diskutovali aj zodpovední európski ministri. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-unia-neformalna-stretnutie-europskych-ministrov-skolstva-a-zp--oznam/mid/405616/.html#m_405616        

Školstvo
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zverejnilo na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/ponuka-vzdelavacich-kurzov-pre-pedagogov-a-odbornikov-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.6.2020

Sociálne
Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov sa ešte viac rozširuje. Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do 1000 obyvateľov sa ešte viac rozširuje. Od 10. júna 2020 môžu už zapojené obce, ale aj úplne nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-opatrovatelskej-sluzby-z-eurofondov-sa-este-viac-rozsiruje--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Hospodárstvo
Výzva na poskytnutie dotácií na nájomné spustená.  Ministerstvo hospodárstva  dnes vyhlásilo očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-poskytnutie-dotacii-na-najomne-spustena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktivity ZMOS
ZMOS má konkrétne odporúčania pre správu komunálnych lesov
. Jedinou správnou cestou, ako ekonomicky účelne a ekologicky vyvážene obhospodarovať lesný majetok samospráv je mať spracovaný a dôsledne implementovaný Program efektívneho využívania lesného majetku. Nielen to vyplýva zo spracovanej analýzy Združenia miest a obcí Slovenska venovanej výlučne komunálnym lesom. V dokumente nechýbajú ani ďalšie konkrétne doporučenia vrátane vzorových modelov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-konkretne-odporucania-pre-spravu-komunalnych-lesov--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Spišské Podhradie investuje do cestovného ruchu. Na turizmus stavilo aj mestečko Spišské Podhradie. Práve k nemu patrí historický vláčik Hanička. Primátor mesta Michal Kapusta v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že vláčik je jednou z investícií samosprávy do cestovného ruchu. Viac TU https://www.zmos.sk/spisske-podhradie-investuje-do-cestovneho-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Mládežnícka politika
Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu Spojme hlavy. Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu programu, ktorého cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta. Viac TU https://www.zmos.sk/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasila-vyzvu-spojme-hlavy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR
Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uvz-vo-vztahu-k-prevadzkam-a-potravinam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ vydal nové opatrenie k hraniciam. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie k hraniciam resp. doplnil zoznam bezpečných štátov, opatrenie je účinné od 20. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-vydal-nove-opatrenie-k-hraniciam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktivity ZMOS
Dovolíme si dať do pozornosti prichádzajúce rokovania orgánov ZMOS.
Tento piatok 26. júna 2020 v Sliači zasadne Komora miest, ktorej rokovanie bude rozšírené o primátorky a primátorov aj mimo členstva v Rade ZMOS
https://www.zmos.sk/v-sliaci-zasadne-komora-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616 V pondelok 29. júna 2020 bude rokovať Komora obcí https://www.zmos.sk/pred-radou-zmos-zasadne-komora-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616v utorok 30. júna 2020 sa po rokovaní Predsedníctva ZMOS uskutoční rokovanie Rady ZMOS https://www.zmos.sk/buduci-tyzden-bude-rokovat-predsednictvo-a-rada-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Cezhraničie: cestovanie medzi Slovenskom a Poľskom bez obmedzení
. Poľska republika je zaradená do zoznamu bezpečných krajín. Medzi Slovenskou a Poľskou republikou môžete vycestovať bez obmedzení. Za bezpečné krajiny sa rovnako považuje Česko, Maďarsko a Rakúsko. Pri návrate z Ukrajiny platia obmedzenia. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-cestovanie-medzi-slovenskom-a-polskom-bez-obmedzeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stanovisko MF SR k nájmom
Stanovisko MF SR k problematike dotácií na úhradu nájomného. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo stanovisko k problematike dotácií na úhradu nájomného podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z. (zákon o poskytovaní dotácií). Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-mf-sr-k-problematike-dotacii-na-uhradu-najomneho--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Mládežnícka politika
Výhovorky bokom: #AkuVyhovorkuMasTy. Sprav niečo užitočné pre seba a ľudí v tvojom okolí. Splň minimálne 1 výzvu a vyhraj hodnotné ceny. IUVENTA v spolupráci s partnerským združením vyhlásila súťaž „Výhovorky bokom“. Zapojiť do súťaže sa môžete do 30. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhovorky-bokom--akuvyhovorkumasty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.6.2020

Školstvo
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Viac TU https://www.zmos.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základné školy: Bezplatné letné IT tábory pre deti II. stupňa. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémií v rámci bezplatných letných táborov realizovaných z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných  škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia. Viac TU https://www.zmos.sk/zakladne-skoly-bezplatne-letne-it-tabory-pre-deti-ii-stupna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Európska komisia: Odporúčanie na zrušenie cestovných obmedzení v EÚ. Komisia 11. júna 2020 odporučila krajinám schengenského priestoru a pridruženým krajinám, aby do 15. júna zrušili spoločným koordinovaným spôsobom kontroly na vnútorných hraniciach. Komisia zároveň odporučila predĺženie dočasných obmedzení na nepodstatné cestovanie do EÚ do 30. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-odporucanie-na-zrusenie-cestovnych-obmedzeni-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia Slovensko si mierne polepšilo aj v digitálnych verejných službách. Komisia zverejnila 11. júna 2020 výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, ktorý monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ v súvislosti s ich digitálnou konkurencieschopnosťou. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste spomedzi 28 členských štátov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-slovensko-si-mierne-polepsilo-aj-v-digitalnych-verejnych-sluzbach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Samosprávy počas pandémie preferovali mailovú a telefonickú komunikáciu Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-pocas-pandemie-preferovali-mailovu-a-telefonicku-komunikaciu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

11.6.2020

Komentár k dotáciám na nájomné
Združenie miest a obcí Slovenska iniciatívne navrhovalo možnosť uplatnenia dotácií pri nájomnom aj pre komunálnu sféru. Novela zákona bola schválená. ZMOS v tejto súvislosti vypracoval komentár, ktorý je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-k-zmenam-o-dotaciach-na-najomne--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Kultúra
Združenie miest a obcí Slovenska bolo rovnako iniciatívne vo vzťahu k podpore miestnej kultúry a subjektov, ktoré ju realizujú
. V tejto súvislosti dávame do pozornosti informáciu Zľava na nájomnom aj kultúru. Viac TU https://www.zmos.sk/zlavy-na-najomnom-aj-pre-kulturu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Podpora udržania zamestnanosti v materských školách v súvislostí s COVID-19 sa bude týkať aj obcí! Vláda SR  schválila podmienky udržania zamestnanosti v materských školách. Aktivita má zabezpečiť krytie úhrad príspevku na mzdu zamestnanca  materskej školy do výšky 80%. Predpokladá sa, že sa dotkne viac ak 22 tisíc zamestnancov v 3022 materských školách a to vrátane mestských a obecných materských škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach-v-suvislosti-s-covid-19-sa-bude-tykat-aj-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ďalšie uvoľňovanie opatrení v školstve. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo rozhodnutie súvisiace s rozšírením výnimiek z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a podmienky prevádzky, výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roku 2019/2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-uvolnovanie-opatreni-v-skolstve-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Kultúra
Ďalšie uvoľňovanie opatrení v kultúre. Vláda Slovenskej republiky schválila od 10. júna 2020 ďalšie uvoľňovanie COVID opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-uvolnovanie-opatreni-v-kulture--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie ÚVZ k prevádzke zariadení
. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzke-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zrušenie štátnej karantény. Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje,  aby osoby  pri  prekročení  hraníc  Slovenskej  republiky  odovzdali  negatívy  výsledok  RT-PCR  testu  (potvrdenie  o  negativite  testu)  na  ochorenie  COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/zrusenie-statnej-karanteny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým  osobám  zakazuje  s  účinnosťou  od  10.  júna  2020  od  06:00  hod.  do  odvolania  vychádzať  a  pohybovať  sa  na  verejnosti  v  priestoroch  interiérov  budov  a  v  prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-pre-nosenie-ochrannych-prvkov-na-prekrytie-hornych-dychacich-ciest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Detské ihriska v exteriéri - uvoľnenie opatrení. Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri. Viac TU https://www.zmos.sk/detske-ihriska-v-exterieri-uvolnenie-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Skúseností európskych miest a obcí. Kríza v niektorých krajinách ešte stále pretrváva, reštriktívne opatrenia sa postupne uvoľňujú, a preto Vám prinášame ďalšie iniciatívy európskych miest a obcí z rôznych oblastí. Týkajú sa sociálnej politiky a zamestnanosti, výskumu a inovácií, ale aj vzdelávania, kultúry a športu. Viac TU https://www.zmos.sk/skusenosti-europskych-miest-a-obci-ii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kultúra
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na prihlásenie kultúrnych aktivít realizovaných širokým spektrom subjektov, vrátane miestnej územnej samosprávy, do iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-posudkovej-cinnosti-v-mestach-a-obciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.6.2020

Sociálne
Informácia o zvýšení životného minima pre rok 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnilo informáciu týkajúcu sa výšky životného minima, ktorá sa v tomto roku zvýšila o 2,2 %. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-zvyseni-zivotneho-minima-pre-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Rozhodnutie ministra školstva. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Finančný príspevok na školský rok 2020/2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci otvoreného trhu s učebnicami poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov finančný príspevok na školský rok 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/financny-prispevok-na-skolsky-rok-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Informačné systémy
Povinnosť v oblasti kyberbezpečnosti sa presúva na správcu systému. Združenie miest a obcí Slovenska bolo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou informované o tom, že Informačný systém Dátové centrum obcí a miest je zaradený do zoznamu základných služieb a DEUS do registrov poskytovateľov základných služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/povinnost-v-oblasti-kyberbezpecnosti-sa-presuva-na-spravcu-systemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Ďalšie ekonomické opatrenia miest a obcí v Európe sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/dalsie-ekonomicke-opatrenia-miest-a-obci-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

8.6.2020

 

Hraničné priechody
Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín. Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou - bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európske financie
Európska komisia: návrh rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027. Predložený revidovaná rozpočet EÚ 2021-2027 a Nástroj EÚ pre budúce generácie prináša so sebou aj zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-navrh-rozpoctu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

5.6.2020

 

Slovenský pozemkový fond
Parlament zvolil podpredsedu ZMOS Štefana Gregora za člena Rady SPF. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-zvolil-podpredsedu-zmos-stefana-gregora-za-clena-rady-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Hraničné priechody
Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam otvorených hraničných priechodov. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Na každej hranici sú určené priechody, na ktorých je možné prejsť do domácej karantény pod dohľadom eKaranténa. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-vnutra-sr-aktualizovalo-zoznam-otvorenych-hranicnych-priechodov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rokovanie vlády SR
Aktuálne informácie z rokovania vlády SR. Vláda SR na svojom štvrtkom rokovaní schválila niekoľko materiálov s dopadom, prípadne vplyvom na samosprávu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

TABLET.TV
J. Andrejko: Zákon o mestskej polícii bol už 12-krát novelizovaný. O fungovaní mestských a obecných polícií hovoril v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz v televízii TABLET.TV prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Ján Andrejko. Viac TU https://www.zmos.sk/j-andrejko-zakon-o-mestskej-policii-bol-uz-12-krat-novelizovany--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS podporuje charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera
7. ročník Káčera na bicykli bude špeciálny. Na prelome júna a júla sa správca Nadácie TA3 Peter Káčer opäť vyberie na svojom špeciálne upravenom bicykli po Slovensku, aby pomáhal a motivoval k pomoci aj iných. Športovec  s hendikepom, filantrop a ambasádor projektu Káčer na bicykli bude už siedmy rok po sebe bicyklovať v mene pomoci ľuďom, ktorí sa obracajú so svojimi žiadosťami na Nadáciu TA3. Viac TU https://www.zmos.sk/7-rocnik-kacera-na-bicykli-bude-specialny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS podporilo iniciatívu Kohézna aliancia. Združenie miest a obcí Slovenska sa k dnešnému dňu ako jediné združenie samospráv na Slovensku prihlásilo k podpore kohéznej politike v budúcom programovom období 2021-2027, a to pripojením sa k iniciatíve Kohézna aliancia. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-podporilo-iniciativu-kohezna-aliancia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: 2. fáza sociálneho dialógu k minimálnej mzde. Komisia otvára druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. Viac TU  https://www.zmos.sk/europska-komisia-2-faza-socialneho-dialogu-k-minimalnej-mzde-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zapojte sa do prieskumu: vplyv COVID-19 na územnú samosprávu. Európsky výbor regiónov (VR) a Organizácia pre hospodársku (OECD) spustili spoločný dotazníkový prieskum s cieľom získať názory zástupcov miestnych a regionálnych samospráv v súvislosti s výzvami, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-prieskumu-vplyv-covid-19-na-uzemnu-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.6.2020

Sociálne  
Plán uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb platí od 3. júna 2020. MPSVR SR reaguje na  znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19.  Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-uvolnovania-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-plati-od-3-6-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 03. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia  pre prevádzky s platnosťou od 03. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-platnostou-od-03-06-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-kutik-na-vzdelavanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Online seminár k programu Európa pre občanov SK. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre Vás pripravili online seminár v slovenskom jazyku, ktorý sa uskutoční 24.6.2020 od 10,00 do 11,30. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-sk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cena európskeho občana - ocenenie za výnimočný prínos. Európsky parlament každý rok udeľuje Cenu európskeho občana. Je to ocenenie za výnimočný prínos. Viac TU https://www.zmos.sk/cena-europskeho-obcana-ocenenie-za-vynimocny-prinos-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IT Fitness Test 2020: na základných školách vzrástla priebežná úspešnosť. Priebežné výsledky IT Fitness Testu 2020 ukazujú, že do testovania určeného pre žiačky a žiakov základných škôl k 1. júnu sa zapojilo 4432 respondentov. Priemerná úspešnosť priebežne dosahuje 66 %, oproti minulému roku sa zvýšila o 15 %. Viac TU https://www.zmos.sk/it-fitness-test-2020-na-zakladnych-skolach-vzrastla-priebezna-uspesnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.6.2020

Sociálne  
Prehľad schválených dotácii na rok 2020. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli schválené dotácie pre rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-schvalenych-dotacii-na-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Úrad verejného zdravotníctva

Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko. Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko, tranzitu cez územie nášho štátu, ako aj návštev nepresahujúcich viac ako  48 hodín začali platiť pre občanov Slovenskej republiky,  Českej republiky ale aj Maďarska  a to od 2.6.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-hlavneho-hygienika-tykajuce-sa-navratu-obcanov-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatíva
Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac máj. Národná rada Slovenskej republiky prijala v mesiaci máj 2020 spolu 26 vládnych návrhov zákonov a boli prijaté aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, predovšetkým so zameraním na elimináciu sociálnych a ekonomických dôsledkov vyhláseného núdzového stavu. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-maj--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Vstup na územie Rakúska bez ohľadu na účel majú povolený občania SR a ich rodinní príslušníci pokiaľ sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku na test covid-19 nie starším ako 4 dni. Poľsko má stále uzatvorené hranice, rozšírilo výnimku na vstup pre občanov iných krajín a ich rodinných príslušníkov za účelom tranzitu; žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike a medzinárodnú dopravu. Na Ukrajinu nie je umožnený vstup cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, vrátane tranzitu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Miestne samosprávy pripravujú investície do ekologického oživenia. Dobre izolované budovy, veterné turbíny a primerané siete verejnej dopravy: tieto a ďalšie projekty budú nevyhnutnou súčasťou nízkouhlíkovej budúcnosti Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-miestne-samospravy-pripravuju-investicie-do-ekologickeho-ozivenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné. Uzákonením poplatku za rozvoj sa rozšírili príjmové možnosti samospráv. Z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska však vyplýva, že tento poplatok nesúvisí len so získaním príjmov pre mestá a obce. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-su-pri-poplatku-za-miestny-rozvoj-opatrne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.6.2020

Legislatíva
Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac apríl s komentárom
. V období núdzového stavu v mesiaci apríl 2020 boli prijaté alebo novelizované zákony a ostatné všeobecne záväzné normatívne právne akty v počte 46 s relevantnou priamou alebo nepriamou platnosťou a významom pre aplikáciu alebo realizáciu povinností v podmienkach samosprávy Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-april--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dietne-stravovanie-v-zariadeniach-skolskeho-stravovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k ZUŠ. V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Nový model riadenia a čerpania eurofondov na Slovensku. Vláda SR schválila materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR, ktorý sa týka novej implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-model-riadenia-a-cerpania-eurofondov-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. Prehľad podmienok do susedných krajín nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027. Európska komisia tento týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750   miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR. Viac TU https://www.zmos.sk/eu-pre-dalsie-generacie-a-revidovany-rozpocet-eu-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príklady dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska v piatok predstavilo ďalšie príklady dobrej praxe
. Tento krát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu. Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-starej-lubovne-lendaku-a-popradu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informačný materiál k núteným "detským" sobášom

publikované dňa 28. máj 2020

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.

 

Dovoľujem si preposlať Vám informačný materiál k núteným „detským“ sobášom, ktoré vznikli v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom týchto informačných materiálov je aj týmto spôsobom upozorniť na faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi.

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi sú aj nútené „detské“ sobáše. Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných už viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Tieto sobáše sú založené na  zvyklostiach a tradíciách a ich obeťami sú deti už od 12 rokov. Deti sú vychovávané v duchu týchto zvykov a manželstvo detí je často spojené s patriarchálnymi postojmi k dievčatám vrátane potreby chrániť „česť“ rodiny.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Ale spolu môžeme zastaviť zneužívanie detí a povedať STOP detským sobášom.

https://prevenciakriminality.sk/clanok/1-obchodovanie-s-ludmi/198-obetou-nutenych-sobasov-sa-stavaju-uz-dvanastrocne-deti

 

https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/19/%7B%22Domov%22:%7B%22route%22:%22index%22%7D,%22Bro%5Cu017e%5Cu00fary%22:%7B%22route%22:%22menu_article_view%22,%22params%22:%7B%22slug%22:%22brozury%22%7D%7D%7D

 

Šírme spoločne túto informáciu ďalej.


Od 1. júna posilní Banskobystrický kraj školské spoje

publikované dňa 27. máj 2020

V nadväznosti na otváranie základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec ranné a popoludňajšie školské spoje. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu. Ide predovšetkým o autobusy, ktoré vozia deti z menších obcí do spádových škôl, najviac spojov pribudne ráno medzi 6. a 8. hodinou a medzi 12. a 15. hodinou popoludní.

Zmeny cestovných poriadkov budú platiť od pondelka 1. júna vrátane. Odporúčame cestujúcim, aby venovali pozornosť cestovným poriadkom, nakoľko sa nejedná o úplný návrat do bežného režimu. Župa nebude posilňovať spoje, ktoré využívali prevažne stredoškoláci a ktoré premávali v exponovaných časoch viackrát za hodinu medzi okresnými mestami.

Posilnenie školských liniek v cestovných poriadkoch by malo podľa našich informácií plne zabezpečovať dopravnú obslužnosť v súvislosti s otváraním základných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji.


Opatrenia Hlavného hygienika platné od 20.5.2020

publikované dňa 20. máj 2020


Obchodná verejná súťaž MRTV II. kolo

publikované dňa 20. máj 2020


Opäť pre Vás otvárame zákaznícke centrá SSE

publikované dňa 14. máj 2020

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na priaznivý vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 k Vám môžeme byť opäť o krok bližšie. Rýchle spracovanie Vašich požiadaviek a kvalitný zákaznícky servis sú pre nás neustále na prvom mieste, preto od 13. 5. 2020 opätovne otvárame naše zákaznícke centrá pre verejnosť.

Prioritou je i naďalej ochrana zdravia našich zamestnancov i vás, našich zákazníkov, preto každé pracovisko pred príchodom nového zákazníka dezinfikujeme špeciálnym prípravkom. V prípade návštevy zákazníckeho centra SSE Vás tiež prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení uverejnených pri vchode do zákazníckeho centra. Vstupujte, prosím, až po vyzvaní našim pracovníkom, vždy po jednom, s rúškom a využite dezinfekciu rúk umiestnenú pri vstupe. Viac informácií o hygienických opatreniach na našich zákazníckych centrách nájdete aj na www.sse.sk/zakaznicke-centra.

Schránka pre Vaše dokumenty a tlačivá je stále pripravená pred vchodom do zákazníckeho centra. Využiť ju môžete počas otváracích hodín bez čakania v rade.

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii každý pracovný deň. V pondelok a stredu od 10.00 – 16.00 hod. a v utorok, štvrtok a piatok od 8.00 – 14.00 hod.

Tešíme sa na Vás v zákazníckych centrách SSE.
#spolutozvladneme