novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie ObZ

publikované dňa 14.3.2015


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať
dňa 20.3.2015 o 17:30.


Verejná vyhláška

publikované dňa 03.3.2015


Verejná vyhláška - ponuka na predaj pozemku:
Verejná vyhláška (pdf)


Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

publikované dňa 26.1.2015


Obec Lukovištia vypisuje výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Lukovištia":
Výberové konanie (pdf)


Výsledky komunálnych volieb 15. novembra 2014

publikované dňa 15.11.2014


Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci
do obecného zastupiteľstva a starostu obce


Za starostu obce bol zvolený kandidát:
Alena Segedyová (SDS)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Otto Mišurák (SNS)
2. Tomáš Klapiš (SNS)
3. Adriana Urbanová (SMER-SD)
4. Ján Hronec (SMER-SD)
5. Soňa Bordášová (KSS)
Pozvánka - verejný hovor

publikované dňa 23.10.2014


Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

štvorročné funkčné obdobie orgánov obce sa končí. V polovici novembra (15.11.2014) nás čakajú komunálne voľby, v ktorých dáme dôveru novým kandidátom do orgánov obce na roky 2015-2018.

Z uvedeného dôvodu zvolávam VEREJNÝ HOVOR OBČANOV LUKOVÍŠŤ, na ktorý Vás srdečne pozývam. Uskutočníme ho 28. októbra 2014 (v utorok) o 18:00 v sále kultúrneho domu v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie hovoru
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lukovištia
3. Diskusia
4. Zhodnotenie končiaceho volebného obdobia
5. Prezentácia kandidátov na poslancov a starostu obce
6. Diskusia
7. Záver hovoru

Mgr. Jozef Mitter,
starosta obce


Návrh rozpočtu obce a Ops na rok 2015

publikované dňa 19.10.2014Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby starostu obce v Lukovištiach

publikované dňa 11.10.2014


Miestna volebná komisia v Lukovištiach podľa par.23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mgr. Jozef MITTER
(vek 65, povolanie: úradník, trvalý pobyt: Lukovištia 9, politická strana: Slovenská národná strana)

2. Alena SEGEDYOVÁ
(vek 55, povolanie: ekonómka, trvalý pobyt: Lukovištia 132, politická strana: Strana demokratického Slovenska)

Vyhlásenie kandidatúry (pdf)Zverejnenie počtu obyvateľov

publikované dňa 02.09.2014


Obec Lukovištia eviduje ku dňu 22.08.2014
183 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


Pozvánka

publikované dňa 07.08.2014


Vážení poslanci,

zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré Vás srdečne pozývam. Rokovanie 30. zasadania ObZ sa uskutoční 14. augusta 2014 (štvrtok) o 17:30 v zasadačke starostu obce v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie rokovania
2. Úlohy súvisiace s prípravou volieb do orgánov obce:
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
- určenie počtu poslancov
- vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
3. Nároky starostu na konci funkčného obdobia
4. Rôzne
5. Záver


Oznam

publikované dňa 05.08.2014


Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začína pálenie ovocných destilátov
pre výrobné obdobie 2014-2015 od 12. augusta 2014.


Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS

Kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535


Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 15.07.2014


Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradných hodín od 15.7.2014 do 30.9.2014.

Utorok: 08:00 - 12:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:
Mgr. Jozef Mitter (starosta obce) - 0948 335 212
Viera Boľfová (pracovníčka Ocu) - 0902 712 535Lukovišťský kalíščok - pozvánka

publikované dňa 20.06.2014VYHODNOTENIE: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 10.06.2014Verejná vyhláška

publikované dňa 20.05.2014FOTO: VATRA 2014

publikované dňa 19.05.2014VATRA 2014

publikované dňa 05.05.2014


Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú
VATRU VÍŤAZSTVA
v sobotu 10.5.2014
(zapálenie vatry o 19:00)


VÝZVA

publikované dňa 05.05.2014


Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor
zverejňuje nasledovnú
výzvu.


POZVÁNKA

publikované dňa 14.04.2014


Vážení poslanci,
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré vás srdečne pozývam. Rokovanie 28. zasadania ObZ sa uskutoční:

15. apríla 2014 (v utorok) o 17:30 hod
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


PROGRAM:
1. Zahájenie rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Informatívna správa o hospodárení obce a OPS za 1. štvrťrok 2014
4. Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce
5. Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít preventívára
6. Spolková činnosť v obci
7. Dni obce - príprava
8. Návrh VZN č. 1/2014, Návrh VZN č. 2/2014
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Záver

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


OZNAM

publikované dňa 13.03.2014


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 EUR a fyzickým osobám až do výšky 332 EUR.

Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrní v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na tel. číslo 112 (150).
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.


80 rokov obecnej pálenice

publikované dňa 04.02.2014

SÚŤAŽ: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 03.02.2014


Pozývame vás na 1. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov
regiónov Gemera, Gemer-Malohonut a Novohradu.

Podmienky a podrobné informácie o súťaži


OZNAM: Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014

publikované dňa 03.02.2014Harmonogram odvozu odpadu 2014

publikované dňa 14.01.2014Zmena vývozu komunálneho odpadu

publikované dňa 05.12.2013


Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
oznamuje, že plánovaný zber KO,
ktorý bol naplánovaný na 24.12.2013
sa prekladá na nový termín a to
na 21.12.2013 - sobota


Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Verejná vyhláška

publikované dňa 12.11.2013


Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor
vydal nasledovnú
Verejnú vyhláškuOznámenie - Preukazy ZŤP

publikované dňa 23.10.2013


Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané do 31.12.2008 podľa § 65 ods. 10 zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platia do 31.12.2013.

Nový preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu bude vystavený po doručení dvoch kusov farebných fotografií s rozmermi 3x4 cm v zmysle právnych predpisov.

Preukazy vydáva:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie posudkových činností
Čerenčianska 18
979 01 Rimavská Sobota


Pozvánka

publikované dňa 1.9.2013


Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

v zastúpení Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach Vás všetkých srdečne pozývam na

VEREJNÝ HOVOR S OBČANMI
dňa 5. septembra 2013 o 17:30 hod. (vo štvrtok)
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


Program:
1. Hospodársky a sociálny rozvoj obce
2. Dostavba bytového domu v Lukovištiach - nové nájomné byty pre občanov

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


Oznam

publikované dňa 27.8.2013


SSE distribúcia Žilina oznamuje občanom, že
dňa 6. septembra 2013
vykoná periodický odpis elektromerov.

V prípade, že odberateľ energie nevie v naplánovanom termíne umožniť prístup k elektromeru, je potrebné zanechať údaje /číslo elektromeru, stav elektromeru/ na viditeľnom mieste.
V uvedenom termíne je potrebné uviazať psov.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


Oznam

publikované dňa 14.8.2013


Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začala výrobné obdobie 2013-2014.


Telefonický kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535

Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS


Oznam

publikované dňa 3.7.2013


Oznamujeme verejnosti zmenu úradných hodín
počas dovolenkového obdobia od 01.07.2013 do 30.09.2013 nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 11:00 hod
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00

Spoločný stavebný úrad v Rimavskej Sobote oznamuje verejnosti, že v mesiaci júl 2013
nebude vybavovať agendu z dôvodu čerpania dovolenky.
Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Dni obce 2013

publikované dňa 18.6.2013


Dni obce 2013


Vatra 2013

publikované dňa 5.5.2013


Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú Vatru víťazstva
v sobotu 11.5.2013


Program:
16:00 kladenie vencov
18:00 posedenie pri guľáši
19:00 zapálenie Vatry víťazstva
voľná zábava


Zverejnenie výzvy

publikované dňa 29.4.2013


Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote
zverejňuje

>> nasledovnú výzvu <<


Oznam

publikované dňa 5.4.2013


Obecný úrad Lukovištia
vypisuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.

Podmienky:
1) vysokoškolské vzdelanie ekonomického , resp. právnického zamerania
2) prax vo verejnej správe viac ako 5 rokov

Žiadosti posielať na Obecný úrad Lukovištia do 30.4.2013
Informácie na tel. č. 047/5690101

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Verejný hovor

publikované dňa 20.03.2013


Vážení spoluobčania,

volebné obdobie 2010-2014 pre orgány Obce Lukovištia sa na prelome tohto roku dostalo do druhej polovice. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva považujú za potrebné verejne zhodnotiť prvú polovicu svojho mandátu pred svojimi voličmi. Z uvedeného dôvodu Vás všetkých pozývam na verejný hovor, ktorý sa uskutoční

22. marca 2013 (v piatok) o 17:30
v zasadačke na Obecnom úrade v Lukovištiach.


Mgr. Jozef Mitter
starosta obce